10:05, 29/05/2022

Ngân hàng Chính sách xã hội TP. Cam Ranh: Tập huấn nghiệp vụ vay vốn

Ngân hàng Chính sách xã hội TP. Cam Ranh vừa tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho vay vốn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác cho gần 50 cán bộ tổ chức hội, đoàn thể xã, phường và ban giảm nghèo các địa phương.

Ngân hàng Chính sách xã hội TP. Cam Ranh vừa tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho vay vốn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác cho gần 50 cán bộ tổ chức hội, đoàn thể xã, phường và ban giảm nghèo các địa phương.


Đại biểu được giới thiệu các chương trình tín dụng đang thực hiện tại Ngân hàng Chính sách xã hội; phương thức ủy thác cho vay thông qua tổ chức chính trị xã hội; giải pháp tăng cường vai trò của ban giảm nghèo cấp xã trong hoạt động tín dụng chính sách; giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động ủy thác cho vay đối với tổ chức hội, đoàn thể cấp xã; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhất là chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ.


Khánh Vĩnh