10:04, 29/04/2022

Doanh số cho vay 4 tháng ước đạt 50.350 tỷ đồng

Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa, huy động vốn toàn tỉnh ước đến cuối tháng 4 được 105.620 tỷ đồng, tăng 17,43% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, huy động bằng đồng Việt Nam 103.530 tỷ đồng, tăng 17,16%; huy động bằng ngoại tệ 2.090 tỷ đồng, tăng 32,53%.

Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa, huy động vốn toàn tỉnh ước đến cuối tháng 4 được 105.620 tỷ đồng, tăng 17,43% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, huy động bằng đồng Việt Nam 103.530 tỷ đồng, tăng 17,16%; huy động bằng ngoại tệ 2.090 tỷ đồng, tăng 32,53%.


Dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng đến cuối tháng 4 ước được 107.790 tỷ đồng, tăng 15,96% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, dư nợ bằng đồng Việt Nam 100.840 tỷ đồng, tăng 9,32%; dư nợ bằng ngoại tệ 6.950 tỷ đồng, tăng 43,62%. Doanh số cho vay 4 tháng đầu năm ước đạt 50.350 tỷ đồng, tăng 15,96% so với cùng kỳ năm trước. Vốn tín dụng được phân bổ hợp lý, hướng tới các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ.


H.DUNG