10:06, 05/06/2022

Thủ tục gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất trong nước năm 2022

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 32 về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước năm 2022. Thời hạn nộp thuế TTĐB đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước phát sinh trong kỳ tính thuế tháng 6, 7, 8, 9-2022 được gia hạn đến ngày 20-11.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 32 về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước năm 2022. Thời hạn nộp thuế TTĐB đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước phát sinh trong kỳ tính thuế tháng 6, 7, 8, 9-2022 được gia hạn đến ngày 20-11.


Theo đó, thủ tục gia hạn nộp thuế TTĐB với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước được quy định tại Điều 4 của Nghị định này. Cụ thể, người nộp thuế (NNT) gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế TTĐB theo mẫu tại phụ lục kèm theo Nghị định 32 bằng phương thức điện tử hoặc gửi bản giấy trực tiếp đến cơ quan thuế, gửi qua đường bưu chính cho cơ quan thuế quản lý một lần cho toàn bộ các kỳ được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế TTĐB theo quy định pháp luật về quản lý thuế. Trường hợp giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế thì thời hạn nộp giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB chậm nhất ngày 20-11, cơ quan thuế vẫn thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế theo quy định tại Điều 3 Nghị định này. NNT tự chịu trách nhiệm về việc đề nghị gia hạn đảm bảo đúng đối tượng được gia hạn. Cơ quan thuế không phải thông báo cho NNT về việc chấp nhận gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB.


Trường hợp trong thời gian gia hạn, nếu có cơ sở xác định NNT không thuộc đối tượng được gia hạn, cơ quan thuế có văn bản thông báo dừng gia hạn. NNT nộp đủ số tiền thuế và tiền chậm nộp trong khoảng thời gian đã thực hiện gia hạn vào ngân sách nhà nước. Trường hợp sau khi hết thời gian gia hạn mới phát hiện NNT không thuộc đối tượng được gia hạn thì phải nộp số tiền thuế còn thiếu, tiền phạt và tiền chậm nộp lại vào ngân sách nhà nước. Trong thời gian được gia hạn nộp thuế TTĐB, cơ quan thuế không tính tiền chậm nộp đối với số tiền thuế TTĐB được gia hạn.


Nghị định 32 có hiệu lực từ ngày ký đến hết ngày 31-12. Sau thời gian gia hạn theo Nghị định này, việc nộp thuế TTĐB đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước được thực hiện theo quy định hiện hành.


K.H