10:02, 10/02/2022

Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản sạch

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có kế hoạch triển khai thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có kế hoạch triển khai thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.


Chương trình nhằm tiếp tục nâng cao ý thức, trách nhiệm tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm của các tổ chức, cá nhân (đặc biệt là cơ sở nhỏ lẻ, hộ cá thể) tham gia sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm; đấu tranh ngăn chặn hiệu quả việc sản xuất nông sản thực phẩm không an toàn; ngăn chặn phân biệt sản xuất để ăn với sản xuất để bán; thúc đẩy việc áp dụng và nhân rộng các mô hình, quy trình quản lý chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm trong phát triển chuỗi giá trị nông sản thực phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế vì sức khỏe, quyền lợi người tiêu dùng và góp phần phát triển nông nghiệp bền vững. Đồng thời phát huy vai trò các cấp hội và hội viên Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trong tuyên truyền, vận động và giám sát việc bảo đảm an toàn thực phẩm; kịp thời phát hiện, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn; đấu tranh, lên án các hành vi vi phạm.


Toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2025, 100% cơ sở sản xuất ban đầu, sơ chế, kinh doanh nhỏ lẻ nông lâm thủy sản cam kết sản xuất thực phẩm an toàn; không phân biệt sản xuất đế ăn với để bán; các huyện, thị xã, thành phố xây đựng, nhân rộng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, sản phẩm OCOP; áp dụng quy trình quản lý chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm trong phát triển chuỗi giá trị nông sản thực phẩm cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh theo tiêu chuẩn quốc tế; 100% các cấp hội cập nhật ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học công nghệ tiên tiến vào tuyên truyền, vận động, giám sát sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn.


T.K