10:10, 13/10/2021

Trồng mới hơn 257ha rừng trồng

Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm, 9 tháng năm 2021, toàn tỉnh đã triển khai trồng 257,23ha rừng trồng sản xuất, đạt 83,2% so với kế hoạch năm 2021 và tổ chức trồng được 14.500 cây phân tán. Bên cạnh đó, các đơn vị chủ rừng nhà nước còn tổ chức chăm sóc hơn 2.095ha rừng trồng chưa khép tán; khoanh nuôi xúc tiến tái sinh hơn 4.815ha.

Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm, 9 tháng năm 2021, toàn tỉnh đã triển khai trồng 257,23ha rừng trồng sản xuất, đạt 83,2% so với kế hoạch năm 2021 và tổ chức trồng được 14.500 cây phân tán. Bên cạnh đó, các đơn vị chủ rừng nhà nước còn tổ chức chăm sóc hơn 2.095ha rừng trồng chưa khép tán; khoanh nuôi xúc tiến tái sinh hơn 4.815ha.


Về công tác sử dụng rừng, trong 9 tháng, các chủ rừng nhà nước, hộ gia đình, cá nhân đã khai thác được 333,48ha rừng trồng sản xuất với sản lượng khoảng 26.245m3; khai thác tận thu được 2.099m3...


B.L