12:07, 17/07/2021

Thông báo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (từ 7 giờ đến 12 giờ ngày 17-7)

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ.T