10:07, 20/07/2020

Một số nội dung cần nêu cụ thể hơn

Đảng bộ Sở Tư pháp vừa tổ chức đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, các ý kiến đều thống nhất với bố cục, kết cấu, chủ đề của dự thảo. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đề nghị nêu cụ thể hơn ở một số nội dung.

Một số nội dung cần nêu cụ thể hơn

 

Đảng bộ Sở Tư pháp vừa tổ chức đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, các ý kiến đều thống nhất với bố cục, kết cấu, chủ đề của dự thảo. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đề nghị nêu cụ thể hơn ở một số nội dung.


Ở phần thứ nhất “Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020”, trong nội dung kết quả đạt được, dự thảo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII trong 5 năm, nhưng các số liệu trong toàn bộ dự thảo không xác định cụ thể thời điểm lấy số liệu để làm căn cứ đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết. Hơn nữa, số liệu ghi đến năm 2020 cũng chưa chính xác, chỉ nên ghi đến thời điểm lấy số liệu và số ước thực hiện cả năm. Vì vậy, đề nghị cập nhật số liệu đầy đủ theo thời gian cụ thể. Ngoài ra, tại trang 9 và trang 10 của dự thảo, đề nghị đánh giá cụ thể và bổ sung số liệu đối với từng nội dung của 4 chương trình kinh tế - xã hội của tỉnh. Phần đánh giá như dự thảo còn quá ngắn gọn, quá cô đọng, không thể hiện được hết việc thực hiện các chương trình trong toàn nhiệm kỳ.


Ở phần thứ hai “Phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025”, đối với phần nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 4 chương trình kinh tế - xã hội của tỉnh, về chương trình xây dựng nông thôn mới, đề nghị có giải pháp cụ thể hơn, xác định thời điểm hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới theo cấp huyện và toàn tỉnh. Về chương trình phát triển đô thị, đề nghị đưa nội dung về Đề án xây dựng Đô thị văn minh - Công dân thân thiện ở trang 36 của dự thảo vào nội dung Chương trình phát triển đô thị để triển khai ở tất cả đô thị. Đối với nhiệm vụ, giải pháp phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm (trang 35), về vùng TP. Nha Trang, đề nghị bổ sung để xác định rõ việc phát triển TP. Nha Trang trở thành đô thị trung tâm, văn minh, hiện đại của tỉnh Khánh Hòa.


N.V (Ghi)