12:07, 16/07/2020

Tập trung kinh tế biển, đưa thành phố Cam Ranh phát triển nhanh, toàn diện

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã đoàn kết, vượt qua khó khăn, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI đạt được những kết quả quan trọng. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng (công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp). 

. Ông Lương Đức Hải - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Cam Ranh trả lời phỏng vấn Báo Khánh Hòa


- 5 năm qua, TP. Cam Ranh đã tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, Nghị quyết 09 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội khu vực vịnh Cam Ranh đến năm 2020. Xin ông cho biết kết quả cụ thể?


- Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã đoàn kết, vượt qua khó khăn, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI đạt được những kết quả quan trọng. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng (công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp). Giá trị sản xuất các ngành kinh tế ước tính năm 2020 tăng 50,7% so với năm 2015, tăng bình quân hàng năm 8,6%. Kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân hàng năm 25%, đến năm 2020 gấp 3 lần so với năm 2015. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố giai đoạn 2015 - 2020 tăng bình quân 18%, năm 2020 ước gấp 2,1 lần so với năm 2015. Thành phố huy động được nhiều nguồn lực đầu tư các công trình, dự án hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội chuyển biến tích cực, đạt hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra; đời sống của nhân dân ngày được nâng lên. Toàn thành phố có 45/52 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 86,5%; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,65%, tỷ lệ lao động qua đào tạo 80%, trong đó lao động qua đào tạo nghề đạt 65%...

 


Là địa bàn chiến lược, trọng yếu về quốc phòng, an ninh, Đảng bộ, chính quyền thành phố luôn xác định đầu tư phát triển kinh tế, xã hội phải gắn chặt với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh; tập trung sức mạnh xây dựng TP. Cam Ranh thành khu vực phòng thủ “Cơ bản, liên hoàn, vững chắc”. Hàng năm, Ban Thường vụ Thành ủy đều xây dựng và lãnh đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề về quốc phòng, an ninh; quan tâm lãnh đạo kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh trong từng quy hoạch, kế hoạch, dự án. Hàng năm, thành phố hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân.


- Thưa ông, bên cạnh phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đã được Đảng bộ thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đạt kết quả như thế nào?


- Nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới tích cực trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng có nhiều tiến bộ. Bộ máy chính quyền từ thành phố đến cơ sở được củng cố theo hướng tinh gọn; công tác cải cách hành chính được chú trọng triển khai thực hiện hiệu quả. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từng bước được đổi mới, phát huy vai trò tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thu hút sự đồng thuận của xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

 

Một góc cảng Cam Ranh.

Một góc cảng Cam Ranh.


Việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được thực hiện nghiêm túc, tích cực. Trong đó, các cấp ủy từ thành phố đến cơ sở đã lựa chọn các khâu, các bước đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, trọng tâm là công tác cải cách hành chính, giải quyết hồ sơ, thủ tục cho nhân dân; xây dựng và nhân rộng được nhiều mô hình, cách làm mới, tạo chuyển biến tích cực về mặt tư tưởng, đạo đức, tác phong của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, ứng xử với nhân dân…


Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên được quan tâm thực hiện. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ thành phố đã kết nạp được 766 đảng viên, đạt 100,7% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra (trong đó, đoàn viên, thanh niên chiếm 57,9%). Thành ủy đã xây dựng kế hoạch và tập trung lãnh đạo các cơ quan trong hệ thống chính trị triển khai thực hiện nghiêm túc việc đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).


- Xin ông cho biết định hướng phát triển của thành phố trong 5 năm tới?


- Những thành tựu đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển của thành phố thời gian qua là tiền đề, là động lực cho sự phát triển của thành phố trong giai đoạn tới; trước mắt là thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đó là, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, phát huy sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; khai thác và sử dụng có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, phát triển kinh tế nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân và khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.


Những năm tới, TP. Cam Ranh xác định tiếp tục huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển các ngành kinh tế có lợi thế; thực hiện có hiệu quả các chương trình kinh tế, xã hội trọng điểm; tích cực kêu gọi các dự án đầu tư phát triển kinh tế, xã hội; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Thành phố sẽ chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan để xúc tiến kêu gọi đầu tư hạ tầng Khu Công nghiệp Nam Cam Ranh và các cụm công nghiệp trên địa bàn, tạo động lực bứt phá cho ngành công nghiệp của thành phố phát triển; tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục đầu tư nâng cấp, mở rộng cơ sở hạ tầng Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, Cảng Cam Ranh, Trung tâm Dịch vụ hậu cần nghề cá. Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình hành động ngành du lịch, lựa chọn sản phẩm, mô hình, điểm du lịch phù hợp điều kiện phát triển của địa phương; đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển du lịch; bảo tồn và phát huy giá trị di tích văn hóa, lịch sử; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, sản phẩm du lịch và chú trọng công tác phối hợp đào tạo nguồn nhân lực phục vụ du lịch. Bên cạnh đó, đầu tư phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa, xã hội; phát triển giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học, công nghệ; tăng cường công tác quản lý tài nguyên môi trường; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, gắn phát triển kinh tế với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền biển, đảo…


Với phương châm “Dân chủ - Đoàn kết - Trí tuệ - Đổi mới”, Đại hội Đảng bộ TP. Cam Ranh lần thứ XII quyết tâm nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo và tập trung mọi nguồn lực, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực, sát tình hình thực tiễn địa phương để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra, góp phần xây dựng TP. Cam Ranh ngày càng phát triển nhanh và bền vững.


- Xin cảm ơn ông!

 

NAM DU (Thực hiện)

 

 


 

Các chỉ tiêu cơ bản phấn đấu đến năm 2025


- Giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng bình quân hàng năm 12,7%; giá trị kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 9%/năm; tổng thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân hàng năm 12%, đến năm 2025 gấp 1,8 lần so với năm 2020; tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 5 năm 2020 - 2025 tăng từ 55 đến 60%  so với giai đoạn 2015 - 2020 (tương ứng từ 34.100 đến 35.200 tỷ đồng).


- Phấn đấu 93% trường học đạt chuẩn quốc gia; nâng số bác sĩ lên 8 - 9 bác sĩ/vạn dân; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân đạt hơn 95%; số lao động có việc làm tăng thêm bình quân 1.100 người/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo 90%; giảm 50% quy mô tỷ lệ hộ nghèo so với đầu giai đoạn; 6/6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, 4/6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hàng năm.


- Phấn đấu hàng năm có hơn 90% tổ chức cơ sở đảng đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ, hơn 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; phát triển 760 đảng viên, trong đó bảo đảm 55% trong độ tuổi thanh niên, 40 đảng viên trong đơn vị kinh tế tư nhân.