11:06, 22/06/2020

Cần nêu rõ hơn vai trò của thanh niên

Qua nghiên cứu, tôi thấy dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, bám sát tình hình thực tiễn của tỉnh, có tính khái quát cao và toàn diện, nêu bật được những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân Khánh Hòa đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Cần nêu rõ hơn vai trò của thanh niên


Qua nghiên cứu, tôi thấy dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, bám sát tình hình thực tiễn của tỉnh, có tính khái quát cao và toàn diện, nêu bật được những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân Khánh Hòa đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.


5 năm qua, tuổi trẻ Khánh Hòa đã tổ chức nhiều hoạt động xung kích, tình nguyện hướng về cộng đồng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, đặc biệt là trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, trong dự thảo Báo cáo chính trị, phần đánh giá kết quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, cần bổ sung thêm các số liệu, có đánh giá cụ thể hơn kết quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể. Trong đó, nêu rõ kết quả hoạt động của đoàn thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh...


Trong phần nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới cũng nên có các chỉ tiêu, giải pháp của cấp ủy các cấp trong chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ trẻ có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho Đảng; chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống yêu nước, cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, khả năng “tự đề kháng” của thanh niên trước những tác động tiêu cực từ bên ngoài.


THIÊN TUỆ
(Phường Ngọc Hiệp, TP. Nha Trang)