05:06, 18/06/2020

Cần nêu rõ nét hơn về giải pháp đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông

Trong báo cáo chính trị, phần phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 cần nêu rõ nét hơn về vấn đề đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ. Bởi trong những năm qua, công tác kêu gọi xúc tiến đầu tư, huy động các nguồn lực chưa đáp ứng được nhu cầu đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ; hạ tầng đô thị, hạ tầng giao thông còn bất cập, chưa theo kịp nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Văn Dần - Giám đốc Sở Giao thông vận tải: Cần nêu rõ nét hơn về giải pháp đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông


Trong báo cáo chính trị, phần phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 cần nêu rõ nét hơn về vấn đề đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ. Bởi trong những năm qua, công tác kêu gọi xúc tiến đầu tư, huy động các nguồn lực chưa đáp ứng được nhu cầu đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ; hạ tầng đô thị, hạ tầng giao thông còn bất cập, chưa theo kịp nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.


Cùng với đó, trong mục tiêu chủ yếu đến năm 2025, đề nghị cần tham khảo ý kiến của các nhà nghiên cứu và các chuyên gia để phân tích, đánh giá mức độ ảnh hưởng của dịch Covid-19 đối với kinh tế thế gới, kinh tế trong nước và tỉnh để tính toán và đề ra mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, phù hợp với các nguồn lực và phương hướng nhiệm vụ đã đề ra. Đối với chương trình xây dựng nông thôn mới, cần tập trung tuyên truyền, vận động để người dân đồng thuận, tích cực tham gia; huy động, khai thác có hiệu quả các nguồn lực, trong đó cần coi trọng nguồn lực xã hội hóa để phát triển hạ tầng thiết yếu xây dựng các xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao theo lộ trình; đẩy mạnh hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển các mô hình sản xuất, trong đó cần ưu tiên phát triển, nhân rộng mô hình “nông nghiệp sạch; nông nghiệp công nghệ cao”, liên kết với các doanh nghiệp…, gắn phát triển nông nghiệp với đô thị theo quy hoạch.


Đối với chương trình phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm: Trong dự thảo cần khẳng định rõ đích đến cụ thể (thế mạnh), chiến lược phát triển của từng vùng để đề ra các giải pháp phù hợp, cần nghiên cứu bổ sung hoàn thiện chiến lược phát triển của từng vùng để đưa vào dự thảo. Tôi lấy ví dụ như đối với Nha Trang, cần tập trung huy động các nguồn lực để phát triển thành phố thành đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm du lịch của cả nước, khu vực và thế giới; hay như khu vực Vân Phong phải xây dựng, phát triển mạnh về dịch vụ, kinh tế biển (cảng biển, logistic), công nghiệp (công nghiệp nặng, công nghiệp chế biến, năng lượng…).


Đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng tăng trưởng, hiệu quả, sức cạnh tranh và chủ động hội nhập quốc tế, nội dung này trong dự thảo mới nêu được việc tái cơ cấu một số ngành, lĩnh vực mà chưa khẳng định được đích cuối cùng của cơ cấu phát triển kinh tế đưa vào nghị quyết trong nhiệm kỳ tới (2020 - 2025) như thế nào. Đối với vấn đề cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, chú trọng phát triển khu vực kinh tế tư nhân, nâng cao hiệu quả kinh tế nhà nước, ở nội dung này dự thảo cũng chỉ đưa ra nhóm các giải pháp rất chung chung, vì thế tôi đề nghị nghiên cứu đưa vào dự thảo các nhóm giải pháp cơ bản mang tính chiến lược để việc góp ý và triển khai thực hiện nghị quyết sau này thuận tiện và hiệu quả hơn.


THÀNH NAM (Ghi)