09:09, 26/09/2019

Quyết liệt với chạy chức, chạy quyền

Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 205-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Trước thềm đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đây là quyết tâm chính trị, lời khẳng định đanh thép của Đảng ta về chấn chỉnh công tác cán bộ.

Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 205-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Trước thềm đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đây là quyết tâm chính trị, lời khẳng định đanh thép của Đảng ta về chấn chỉnh công tác cán bộ.


Đảng ta đã nhiều lần cảnh báo về vấn nạn chạy chức, chạy quyền trong Đảng và bộ máy tổ chức nhà nước các cấp. Từ rất lâu, cụm từ “chạy chức, chạy quyền” đã xuất hiện trong các văn kiện chính thức của Đảng. Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII của Bộ Chính trị đã chỉ ra đến 5 loại “chạy”, trong đó đặc biệt nhấn mạnh nạn chạy chức, chạy quyền. Vấn nạn này đã để lại bao nhiêu hậu quả nặng nề do bố trí, đề bạt sai cán bộ, đề bạt những người không có đức, có tài… nắm giữ những vị trí quyền lực, những vị trí dễ có bổng lộc.


Quy định gồm 4 chương, 15 điều. Đây là lần đầu tiên Đảng ta chỉ rõ nhận diện 6 hành vi chạy chức, chạy quyền, 8 hành vi bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền cũng như quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong chống chạy chức, chạy quyền và xử lý các hành vi bao che cho chạy chức, chạy quyền. Tất cả rõ ràng, cụ thể như “kính chiếu yêu” để phơi bày hành vi này một cách rõ ràng nhất có thể.


Vấn đề bây giờ là câu hỏi: Ai chạy và chạy ai?


Trong cơ chế của ta, công tác tổ chức cán bộ cho cả hệ thống chính trị là trách nhiệm của cấp ủy đảng các cấp. Mà thẩm quyền cụ thể là do ban tổ chức các cấp tham mưu, cấp ủy cùng cấp quyết định. Như vậy, rõ ràng để xảy ra nạn chạy chức, chạy quyền thì trách nhiệm đầu tiên là do ban tổ chức cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy các cấp. Vai trò của người đứng đầu luôn hết sức quan trọng, bởi cấp dưới không thể không chấp hành.


Những năm qua, những vụ việc liên quan đến tổ chức cán bộ bị đổ bể hoặc dư luận nghi ngờ những chuyện “cả họ làm quan”... tất cả đều được người có trách nhiệm trả lời bằng câu “thực hiện theo đúng quy trình”. Có một sự lập lờ không nhỏ khi “quy trình” đúng là được thực hiện rất chuẩn theo quy định của Đảng nhưng là... theo ý chí của một vài cá nhân.


Lần đầu tiên, một quy định của Bộ Chính trị đã chỉ rõ các biểu hiện, hành vi, chế tài... đối với nạn chạy chức, chạy quyền. Đây là căn cứ, là cơ sở cho cán bộ, đảng viên, cấp ủy các cấp đấu tranh nhằm ngăn chặn vấn nạn này, trước mắt là phục vụ cho công tác nhân sự đại hội đảng các cấp chuẩn bị diễn ra.


Chúng ta đều hiểu, việc ngăn chặn, đẩy lùi nạn chạy chức, chạy quyền không phải một sớm, một chiều và Quy định 205 cũng không phải là cây đũa thần, ra đời là xóa ngay vấn nạn này. Song đây là cơ sở, là niềm tin của nhân dân với Đảng.


Thủy Ngân