09:09, 22/09/2022

Phát huy vai trò báo chí trong tuyên truyền các nghị quyết của Trung ương về phát triển Khánh Hòa

Ngày 23-9, Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội thảo báo chí với chủ đề: Báo chí truyền thông với sự phát triển kinh tế biển bền vững theo tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Ngày 23-9, Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội thảo báo chí với chủ đề: Báo chí truyền thông với sự phát triển kinh tế biển bền vững theo tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị. Trao đổi với Báo Khánh Hòa, ông Đoàn Minh Long - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh cho biết:

 

Ông Đoàn Minh Long - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh

Ông Đoàn Minh Long - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa


- Hiện nay, toàn tỉnh đang triển khai các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó đặt ra những định hướng, giải pháp nhằm phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ môi trường, bảo đảm tốt an ninh quốc phòng, vì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) bền vững. Trong bối cảnh đó, báo chí có vai trò, trách nhiệm quan trọng góp phần tuyên truyền việc triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Qua đó, phát huy cao độ sự đồng thuận của các cấp, ngành, sự hưởng ứng của người dân, vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm sớm đưa các nghị quyết đi vào đời sống thực tế của nhân dân.


- Ông có thể cho biết những nội dung chính được các đại biểu thảo luận, làm rõ hơn thông qua hội thảo lần này?


- Sau một thời gian chuẩn bị nội dung, Ban tổ chức hội thảo đã nhận được gần 50 tham luận của các nhà nghiên cứu khoa học, nhà báo, nhà quản lý báo chí. Qua đó, hội thảo sẽ tập trung trao đổi, thảo luận và làm rõ hơn một số nội dung chính như: Nêu những giải pháp hiệu quả phát triển bền vững KT-XH của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 09; đưa ra các giải pháp tích cực để triển khai hiệu quả mục tiêu xây dựng và phát triển tỉnh trên cơ sở bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển KT-XH và bảo đảm quốc phòng, an ninh, nhất là về phát triển bền vững kinh tế biển phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ; nêu những quyết sách chiến lược lâu dài, bền vững và giải pháp phát triển KT-XH gắn với bảo vệ môi trường biển và tăng cường quốc phòng, an ninh…


Bên cạnh đó, hội thảo cũng nhằm thống nhất nhận thức, đổi mới tư duy trong xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa trở thành đô thị trực thuộc Trung ương; quán triệt nhiệm vụ tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao ở tất cả các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của tỉnh Khánh Hòa trong bước phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền quốc gia về biển, đảo của Tổ quốc; phát huy vai trò của báo chí trong việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ môi trường vì mục tiêu phát triển KT-XH bền vững theo tinh thần Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị. Trong đó, báo chí cần tuyên truyền những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết 09; những nội dung cơ bản, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá chiến lược, những điểm mới được thể hiện trong Nghị quyết 09. Việc tuyên truyền phải có chiều sâu, căn cứ vào đối tượng để luận giải những vấn đề cụ thể trong bối cảnh thực tế, tránh đơn điệu; qua đó tạo sự quan tâm, tính hấp dẫn, thuyết phục đối với cán bộ, đảng viên, nhân dân.


- Xin cảm ơn ông!


Nhân Tâm (Thực hiện)