10:08, 07/08/2022

Khẩn trương hoàn thiện các quy hoạch để thúc đẩy phát triển

Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 55 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa đã mở ra cơ hội vàng để tỉnh phát triển bứt phá...

Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 55 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa đã mở ra cơ hội vàng để tỉnh phát triển bứt phá, tương xứng với tiềm năng, thế mạnh, hướng đến mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030. Phóng viên Báo Khánh Hòa đã phỏng vấn ông Trần Nam Bình - Giám đốc Sở Xây dựng về việc triển khai các nghị quyết này.


- Xin ông cho biết tình hình triển khai công tác lập quy hoạch của tỉnh để đáp ứng yêu cầu phát triển bứt phá theo định hướng của Nghị quyết số 09?

 

Ông Trần Nam Bình - Giám đốc Sở Xây dựng
Ông Trần Nam Bình - Giám đốc Sở Xây dựng


- Để xây dựng và thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch theo Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị, song song với việc lập Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Sở Xây dựng cùng Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân phong, UBND các huyện, thị xã, thành phố đang khẩn trương triển khai lập các quy hoạch chung đô thị và quy hoạch chung xây dựng tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Đó là các đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2040; điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Cam Ranh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045; điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045; điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Ninh Hòa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Diên Khánh đến năm 2040; Quy hoạch chung xây dựng vùng huyện Khánh Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung xây dựng vùng huyện Khánh Vĩnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 

Một góc TP. Nha Trang.

Một góc TP. Nha Trang.


Các quy hoạch nêu trên nhằm định hướng phát triển các vùng kinh tế trọng điểm, các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh theo định hướng, mục tiêu của Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 42, ngày 21-3-2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 09 và Chương trình hành động số 30, ngày 23-2-2022 của Tỉnh ủy. Việc hoàn thiện các quy hoạch chung để làm cơ sở triển khai lập các quy hoạch phân khu (bao gồm lập quy hoạch điều chỉnh và lập bổ sung quy hoạch đối với các khu vực chưa có quy hoạch), hướng tới phủ kín quy hoạch phân khu tại các địa phương. Trước đây vẫn còn tình trạng các quy hoạch chồng chéo, không thống nhất, dẫn đến khó khăn trong công tác quản lý, không phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của Khánh Hòa. Việc phủ kín quy hoạch sẽ giúp đảm bảo đồng bộ, thống nhất giữa các cấp độ quy hoạch, tạo công cụ quản lý quy hoạch và kêu gọi đầu tư hiệu quả, phát huy tối đa các tiềm năng, thế mạnh của các địa phương trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy tỉnh Khánh Hòa sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.


- Sau khi có Nghị quyết số 09 thì Chương trình phát triển đô thị tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 có nhiều điểm không còn phù hợp nữa. Vậy, Sở Xây dựng đã rà soát, đánh giá và điều chỉnh như thế nào để phù hợp với quan điểm, mục tiêu và định hướng phát triển tỉnh Khánh Hòa theo Nghị quyết số 09?


- Chương trình phát triển đô thị tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 đang được triển khai thực hiện theo Nghị quyết số 06, ngày 11-1-2021 của Tỉnh ủy; Nghị quyết số 17, ngày 15-1-2021 của HĐND tỉnh; Quyết định số 4104, ngày 29-12-2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Quyết định số 914, ngày 13-4-2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Ngày 28-1-2022, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 09 về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Sau đó, Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã ban hành các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 09.


Theo đó, UBND tỉnh đã có văn bản thống nhất chủ trương, cho phép điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị tỉnh và các địa phương. Tỉnh và các địa phương đang triển khai thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung, điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị tỉnh và các địa phương cho phù hợp với mục tiêu định hướng của Nghị quyết số 09. Sở Xây dựng đang tổ chức triển khai lập đề cương, trình UBND tỉnh phê duyệt để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo.


- Nghị quyết 55 của Quốc hội cho phép UBND tỉnh thực hiện phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị theo trình tự, thủ tục do Thủ tướng Chính phủ quy định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện. Xin ông đánh giá về tác động tích cực của cơ chế đặc thù này đối với sự phát triển của tỉnh trong công tác quản lý quy hoạch?


- Nghị quyết số 09 đặt mục tiêu xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, đóng vai trò là trung tâm của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước về kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực và chăm sóc sức khỏe chất lượng cao. Khối lượng công việc để hoàn thành mục tiêu này rất lớn. Tuy nhiên, thời gian thực hiện còn lại chỉ có 8 năm là tương đối ngắn. Việc phân cấp thẩm quyền cho UBND tỉnh tiến hành điều chỉnh cục bộ các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ sẽ rút ngắn thời gian thực hiện. Điều đó góp phần thu hút một số dự án đầu tư phát triển hạ tầng trọng điểm có tính chất dẫn dắt, lan tỏa, thúc đẩy các ngành, lĩnh vực khác cùng phát triển trên địa bàn tỉnh, tạo ra bước phát triển đột phá về hạ tầng kinh tế - xã hội, đô thị, xây dựng khu kinh tế, khu công nghiệp, tăng khả năng hoàn thành các mục tiêu phát triển của Nghị quyết số 09 vào năm 2030.


Cơ chế, chính sách tương tự này đã được Quốc hội đồng ý cho áp dụng đối với các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa và Cần Thơ. Để triển khai thực hiện nội dung cơ chế, chính sách đặc thù này, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh có văn bản số 6726, ngày 21-7-2022 gửi Bộ Xây dựng để góp ý về nội dung dự thảo quy định về trình tự, thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị thuộc tỉnh Khánh Hòa theo Nghị quyết số 55 của Quốc hội. Ngày 1-8, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 2898, kèm nội dung dự thảo quy định dự kiến ban hành gửi Bộ Tư pháp để thẩm định, làm cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.


- Xin ông cho biết, thời gian tới, ngành Xây dựng phải triển khai những nhiệm vụ quan trọng nào để đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết số 09, sớm đưa Khánh Hòa đạt các tiêu chí của thành phố trực thuộc Trung ương?


- Để đáp ứng mục tiêu, yêu cầu phát triển tỉnh Khánh Hòa theo Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị, ngành Xây dựng sẽ tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tập trung triển khai các nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới. Cụ thể, sở sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành công tác lập, trình thẩm định và phê duyệt các quy hoạch chung đô thị và quy hoạch chung xây dựng tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, tạo cơ sở định hướng và quản lý quy hoạch của các địa phương. Đồng thời, đôn đốc, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan hoàn thành phủ kín quy hoạch phân khu tại các địa phương, đảm bảo đồng bộ, thống nhất với các định hướng chính liên quan của các quy hoạch chung đô thị và quy hoạch chung xây dựng; tạo công cụ quản lý, kêu gọi và thúc đẩy đầu tư xây dựng hiệu quả. Bên cạnh đó, Sở Xây dựng sẽ triển khai rà soát, thực hiện điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị, Chương trình phát triển nhà ở của tỉnh và các địa phương theo định hướng của Nghị quyết số 09 và các chương trình, kế hoạch thực hiện liên quan, làm cơ sở triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, góp phần phát triển các địa phương đạt mục tiêu đề ra.


- Xin cảm ơn ông!


VĂN KỲ (Thực hiện)