06:12, 08/12/2022

Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII: Sẽ quyết định nhiều nội dung quan trọng, cấp bách

Hôm nay (8-12), Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VII khai mạc. Trong 2 ngày diễn ra kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng, cấp bách… Ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trả lời phỏng vấn Báo Khánh Hòa xung quanh một số nội dung chính của kỳ họp.

Hôm nay (8-12), Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII khai mạc. Trong 2 ngày diễn ra kỳ họp, HĐND tỉnh Khánh Hòa sẽ xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng, cấp bách… Ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trả lời phỏng vấn Báo Khánh Hòa xung quanh một số nội dung chính của kỳ họp.

d
Ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.


- Xin ông cho biết một số nội dung trọng tâm của kỳ họp lần này?

 

- Trên cơ sở yêu cầu cấp thiết của tình hình thực tiễn phát triển của tỉnh, theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VII. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thông qua 13 báo cáo thường kỳ và 26 dự thảo nghị quyết về quản lý ngân sách địa phương; đất đai; đầu tư công; thủ tục hành chính; chủ trương đầu tư các dự án… Đặc biệt, HĐND tỉnh sẽ xem xét, phê duyệt Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2023.


Thực hiện công tác giám sát, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh sẽ báo cáo tại kỳ họp kết quả giám sát chuyên đề “Công tác quản lý và sử dụng quỹ đất công ích 5% trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật”. Bên cạnh đó, các báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri và kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri cũng sẽ được HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến. Trong thời gian diễn ra kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh sẽ chất vấn các vị lãnh đạo UBND tỉnh, người đứng đầu các cơ quan chuyên môn trong công tác quản lý nhà nước về những vấn đề nổi lên trong đời sống xã hội, được cử tri và dư luận quan tâm.


- Được biết, kỳ họp lần này cũng sẽ xem xét, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) tỉnh năm 2023. Xin ông cho biết một số nội dung chính của kế hoạch này?


- Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ thảo luận, cho ý kiến về báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022; dự kiến kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023 và sẽ xem xét thông qua các nội dung về tài chính - ngân sách; đầu tư công năm 2023, cũng như các năm tiếp theo…


Riêng đối với kế hoạch phát triển KT-XH tỉnh năm 2023, mục tiêu tổng quát, cả hệ thống chính trị tỉnh sẽ tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, kết luận của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư.


Bên cạnh quyết định các chỉ tiêu phát triển về KT-XH, môi trường trong năm 2023, HĐND tỉnh sẽ thảo luận về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Cụ thể như: triển khai có hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2023; tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; triển khai đồng bộ và hiệu quả các giải pháp để bổ sung khai thác nguồn thu, phấn đấu thu ngân sách năm 2023 vượt chỉ tiêu đề ra; tập trung phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh; tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển KT-XH, đầu tư kết cấu hạ tầng trên cơ sở đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; phát triển văn hóa và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, chăm sóc y tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, việc làm; hoàn thiện bộ máy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở; tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quốc phòng, an ninh.


 - Trong năm 2022, HĐND tỉnh đã cụ thể hóa nhiều nội dung các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, phát triển tỉnh. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ cụ thể hóa những vấn đề gì, thưa ông?


- Năm 2022, cả hệ thống chính trị tỉnh khẩn trương cụ thể hóa, tích cực triển khai Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị và các nghị quyết của Chính phủ, Quốc hội về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa. Tại các kỳ họp trước, HĐND tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết nhằm cụ thể hóa những quy định tại Nghị quyết số 55 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh. Cụ thể là: Nghị quyết về việc sử dụng ngân sách địa phương để thực hiện công tác điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất tại Khu Kinh tế Vân phong và huyện Cam Lâm; Nghị quyết về việc cho phép các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh sử dụng ngân sách các huyện, thị xã, thành phố và nguồn hợp pháp khác để hỗ trợ huyện Khánh Vĩnh, Khánh Sơn năm 2023; Nghị quyết quy định trình tự, thủ tục thực hiện chuẩn bị thu hồi đất tại Khu Kinh tế Vân Phong và huyện Cam Lâm.


Để tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết số 55 của Quốc hội, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận, quyết định Nghị quyết về việc phê duyệt Đề án sơ bộ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2023. Đây là giải pháp cần thiết để huy động nguồn lực kinh tế từ xã hội, đảm bảo cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển cho các dự án, công trình trọng điểm, cấp bách thuộc danh mục Kế hoạch đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Theo đề án sơ bộ do UBND tỉnh trình, dự kiến khối lượng phát hành tối đa trái phiếu trong năm 2023 là 1.000 tỷ đồng với mệnh giá trái phiếu 100.000 đồng; 2 kỳ hạn (7 năm và 10 năm).


- Xin ông cho biết vấn đề nào sẽ được đại biểu HĐND tỉnh chất vấn lãnh đạo UBND tỉnh và các thành viên UBND tỉnh trong kỳ họp này?


- Qua xem xét các vấn đề cử tri trong tỉnh quan tâm, có nhiều kiến nghị tại các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh, tại kỳ họp này, đại biểu HĐND tỉnh sẽ tập trung chất vấn lãnh đạo, các thành viên UBND tỉnh những nhóm vấn đề về: chế độ chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số; công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội; công tác quy hoạch phát triển ngành Văn hóa và Thể thao; vệ sinh an toàn thực phẩm; quy hoạch phát triển nhà ở; công tác quản lý, sử dụng đất đai; các dự án chậm tiến độ.


 - Xin cảm ơn ông!


HẢI LĂNG (Thực hiện)