07:12, 07/12/2022

Hội nghị Tỉnh ủy Khánh Hòa lần thứ 13

Ngày 7-12, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội nghị lần thứ 13. Các ông: Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

* Đánh giá công tác xây dựng Đảng năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 
 
* Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và kế hoạch năm 2023
 
* Thống nhất chủ trương về Đề án sơ bộ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương
 
* Thông qua Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2023
 
Ngày 7-12, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội nghị lần thứ 13. Các ông: Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.
 
Các vị Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Các vị Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
 
Tỉnh ủy đã dành nhiều thời gian thảo luận, cho ý kiến và xem xét thông qua: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và kế hoạch năm 2023; báo cáo công tác xây dựng Đảng năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Theo báo cáo của UBND tỉnh, năm 2022, kinh tế - xã hội của tỉnh phục hồi mạnh mẽ và tăng trưởng tốt. Cụ thể như: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 20,7% so với năm 2021 (mức tăng trưởng cao nhất cả nước); GRDP bình quân đầu người ước đạt 76,9 triệu đồng/người; thu ngân sách nhà nước đạt 16.016 tỷ đồng, bằng 133,3% dự toán và tăng 13,8% so với năm 2021; tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 1.600 triệu USD;  tổng vốn đầu tư phát triển xã hội trên địa bàn tỉnh đạt 61.978 tỷ đồng, tăng 15%; doanh thu du lịch đạt 13.500 tỷ đồng, tăng gấp 5,6 lần so với năm 2021… Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, nhất là công tác phát triển đảng viên mới. Tính đến ngày 30-11, toàn tỉnh đã kết nạp được 1.707 đảng viên mới, đạt 100,4% so với chỉ tiêu bình quân hàng năm (1.700 đảng viên mới), tỷ lệ kết nạp đảng viên trong độ tuổi thanh niên đạt 60,4%.
 
Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị
Tỉnh ủy cũng đã xem xét thông qua các nội dung: Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023; thông qua các báo cáo tài chính về quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021; tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Đồng thời, thống nhất chủ trương về Đề án sơ bộ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, theo báo cáo đề xuất của Ban cán sự đảng UBND tỉnh. Tỉnh ủy cũng thảo luận, thông qua Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 và sửa đổi, bổ sung chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa của Tỉnh ủy; Chương trình công tác năm 2023 của Tỉnh ủy.
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh yêu cầu: Trong năm 2023, các cấp ủy và chính quyền địa phương, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trên các lĩnh vực. Trong đó, cần quan tâm đến công tác xây dựng đảng; tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, nhất là quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị; xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai đầu tư các dự án đầu tư công trọng điểm giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030; nghiên cứu thành lập Ban chỉ đạo để đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư công trọng điểm theo kế hoạch đề ra… Đồng thời, tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh thực hiện thực chất, hiệu quả cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, tính tự chủ, khả năng thích ứng và sức chống chịu của nền kinh tế; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số toàn diện, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; chú trọng phát triển toàn diện, đồng bộ và hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội; nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu… 
 
XUÂN THÀNH