08:08, 05/08/2022

Triển khai Trang cộng đồng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Sáng 5-8, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Trang cộng đồng (Fanpage) của MTTQ Việt Nam tại 63 điểm cầu trên toàn quốc. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Khánh Hòa, đại diện UBMTTQ Việt Nam tỉnh tham dự.

Sáng 5-8, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Trang cộng đồng (Fanpage) của MTTQ Việt Nam tại 63 điểm cầu trên toàn quốc. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Khánh Hòa, đại diện UBMTTQ Việt Nam tỉnh tham dự.


Fanpage của MTTQ Việt Nam có địa chỉ http://www.facebook.com/mttqvietnam và các trang cộng đồng của MTTQ cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã (mẫu chung là Mặt trận + tên địa phương) cung cấp nguồn tin chính thống để định hướng nhân dân, dư luận xã hội về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước và thế giới; đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, thù địch, làm rõ những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm về đối nội, đối ngoại; qua đó góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng trong nhân dân và tạo sự đồng thuận trong xã hội. Trang cộng đồng của MTTQ Việt Nam các cấp còn tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân quan tâm, hưởng ứng và ủng hộ các chương trình, hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp thông qua mạng xã hội; đồng thời tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân khi tham gia mạng xã hội.

    
Tại Khánh Hòa, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã hướng dẫn triển khai và vận hành Trang cộng đồng của Mặt trận các cấp; tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ mặt trận cơ sở xây dựng và vận hành Trang cộng đồng. Đến nay, 8/8 Mặt trận cấp huyện và 132/136 Mặt trận cấp xã (chiếm tỷ lệ 97%) đã xây dựng và vận hành Trang cộng đồng.


H.DUNG