11:07, 17/07/2022

Ban hành Kế hoạch phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 15-3-2022 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống thiên tai quốc gia đến năm 2025.

 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 15-3-2022 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống thiên tai quốc gia đến năm 2025.


Trong các năm vừa qua, do tác động của biến đổi khí hậu, tỉnh liên tục chịu ảnh hưởng của các loại hình thiên tai cực đoan gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản. Vì vậy, kế hoạch được xây dựng nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về phòng, chống thiên tai và liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai; nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai, nhất là một số loại hình thiên tai chủ yếu thường xảy ra trong thời gian gần đây và có khả năng xảy ra trong thời gian tới như áp thấp nhiệt đới, bão, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, sạt lở bờ sông, bờ biển, hạn hán, xâm nhập mặn; thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống thiên tai gắn với kế hoạch phát triển của các ngành, địa phương và phát triển kinh tế - xã hội, phát huy hiệu quả đầu tư; từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng bộ với phát triển cơ sở hạ tầng khác, gắn với xây dựng nông thôn mới.


Để đạt được các mục tiêu trên, kế hoạch đề ra các giải pháp tổng thể sau: Hoàn thiện pháp luật, cơ chế chính sách về phòng, chống thiên tai; thông tin truyền thông, phổ biến pháp luật, kỹ năng, nâng cao nhận thức về phòng, chống thiên tai; nâng cao năng lực cho lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai; nâng cao năng lực, chất lượng công tác dự báo, cảnh báo thiên tai; điều tra cơ bản về phòng, chống thiên tai; xây dựng quy hoạch, kế hoạch phương án phòng, chống thiên tai; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ; đầu tư cơ sở hạ tầng phòng, chống thiên tai…


D.N