10:04, 26/04/2022

Đại hội XI Công đoàn tỉnh sẽ diễn ra vào tháng 10-2023

Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức hội nghị góp ý cho dự thảo kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XI Công đoàn tỉnh, nhiệm kỳ 2023-2028.

Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức hội nghị góp ý cho dự thảo kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XI Công đoàn tỉnh, nhiệm kỳ 2023-2028.


Theo dự thảo kế hoạch, ở cấp cơ sở sẽ hoàn thành đại hội trước ngày 31-5-2023; công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành đại hội trước ngày 31-7-2023. Đại hội XI Công đoàn tỉnh dự kiến tổ chức trước ngày 31-10-2023. Đại hội sẽ tập trung quyết định các chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ 2023-2028; đóng góp ý kiến cho dự thảo văn kiện Đại hội Công đoàn Việt Nam khóa XIII; ý kiến sửa đổi bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; bầu ban chấp hành (tối đa 35 ủy viên) và đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam khóa XIII. Số lượng đại biểu chính thức được triệu tập tham dự đại hội cấp cơ sở tùy vào số lượng đoàn viên, nhưng không vượt quá 150 đại biểu (đối với cơ sở có từ 200 đoàn viên trở lên); không quá 200 đại biểu đối với cơ sở có từ 5.000 đoàn viên trở lên. Đại hội công đoàn cấp trên cơ sở không quá 200 đại biểu; số đại biểu chính thức dự Đại hội Công đoàn tỉnh không quá 300 người…


GIANG TÂM