10:02, 06/02/2022

Cơ hội lịch sử trong tiến trình phát triển của Khánh Hòa

Bước vào năm mới Nhâm Dần 2022, Khánh Hòa đón nhận một sự kiện vô cùng quan trọng: Ngày 28-1-2022, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 09 về Xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến 2030 và tầm nhìn đến 2045. 

Bước vào năm mới Nhâm Dần 2022, Khánh Hòa đón nhận một sự kiện vô cùng quan trọng: Ngày 28-1-2022, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 09 về Xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến 2030 và tầm nhìn đến 2045. Lần đầu tiên trong lịch sử xây dựng và phát triển, Khánh Hòa được Bộ Chính trị xây dựng một Nghị quyết riêng nhằm tháo gỡ cơ chế, phát huy tiềm năng thế mạnh, thúc đẩy Khánh Hòa phát triển, tạo động lực cho cả vùng.


Nghị quyết của Bộ Chính trị đề ra mục tiêu đến năm 2030, Khánh Hòa là thành phố trực thuộc Trung ương, là một cực tăng trưởng, trung tâm của khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước. Đến năm 2045 đúng vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước, Khánh Hòa phấn đấu trở thành đô thị thông minh, bản sắc, ngang tầm khu vực châu Á; là hình mẫu của sự gắn kết giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; là thành phố đáng sống; tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo được bảo đảm vững chắc.


Để được Bộ Chính trị nghiên cứu, xây dựng một Nghị quyết riêng, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh suốt hơn 35 năm thực hiện công cuộc Đổi mới đã năng động, sáng tạo, phát huy ý chí tự lực tự cường từng bước xây dựng Khánh Hòa đạt được những thành tựu quan trọng về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng. Đặc biệt trong 10 năm thực hiện Kết luận số 53-KL/TW ngày 24-12-2012 của Bộ Chính trị khóa XI về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, được sự giúp đỡ của các bộ, ngành Trung ương, sự phối hợp của các địa phương trong cả nước, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã đạt được những thành tựu hết sức to lớn, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển vùng, góp phần với cả nước thực hiện thành công các nghị quyết Đại hội của Đảng.


Để Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống, phía trước còn rất nhiều việc phải làm. Trước mắt, Ban cán sự đảng Chính phủ sẽ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Xây dựng, thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư, tài chính, trong đó có tách dự án giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư... và phân cấp quản lý cho Khánh Hòa, bảo đảm tương đồng với các thành phố lớn khác trong cả nước, phù hợp vai trò, vị trí và tầm quan trọng của Khánh Hòa trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền quốc gia về biển, đảo của Tổ quốc, để trình Quốc hội khóa XV thông qua.


Một cơ hội lịch sử trong tiến trình xây dựng và phát triển Khánh Hòa đã mở ra. Thời gian từ nay đến năm 2030 không còn nhiều, với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, các cấp ủy, tổ chức đảng và hệ thống chính trị tỉnh sẽ triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết, phát huy cao độ sự đồng thuận của xã hội, vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.


KHÁNH HÒA