09:10, 12/10/2021

Thông qua quy chế làm việc của Tiểu ban Vận động và huy động xã hội

Sáng 12-10, ông Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với các thành viên Tiểu ban Vận động và huy động xã hội thuộc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

Sáng 12-10, ông Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với các thành viên Tiểu ban Vận động và huy động xã hội thuộc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh (Ban Chỉ đạo tỉnh).


Tại cuộc họp, các thành viên đã thống nhất phân công nhiệm vụ, quy chế làm việc của Tiểu ban Vận động và huy động xã hội. Tiểu ban có 17 thành viên do ông Trần Ngọc Thanh làm Trưởng Tiểu ban; UBMTTQ Việt Nam tỉnh là cơ quan thường trực. Tiểu ban có chức năng, nhiệm vụ như: Tổ chức vận động, huy động các nguồn lực xã hội của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19; chủ động tham mưu, đề xuất với Ban Chỉ đạo tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh các biện pháp thực hiện nhiệm vụ; phối hơp với các tiểu ban khác thuộc Ban Chỉ đạo tỉnh, các sở, ngành, cơ quan, cấp ủy chính quyền các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ…


K.HÀ