Họp HĐND thành phố Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh

Thứ Năm, 17/12/2020, 23:35 [GMT+7]

Họp HĐND thành phố Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh

. Ngày 17-12, HĐND TP. Cam Ranh tổ chức kỳ họp thứ 15.


HĐND thành phố thảo luận, thông qua các báo cáo: Đánh giá thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội (KT-XH), an ninh - quốc phòng năm 2020; kết quả thu, chi ngân sách nhà nước… Đồng thời, thông qua các nghị quyết về: Điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020; nhiệm vụ KT-XH năm 2021; kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, giai đoạn 2021 - 2025...


Năm 2020, giá trị sản xuất các ngành trên địa bàn thành phố ước đạt gần 11.400 tỷ đồng, giảm hơn 10% so năm 2019; tổng thu ngân sách 410 tỷ đồng, đạt 86% kế hoạch. Thành phố đã triển khai tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ những đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.


. Cùng ngày, HĐND thị xã Ninh Hòa tổ chức kỳ họp thứ 11.


HĐND thị xã tập trung đánh giá tình hình KT-XH năm 2020 và thảo luận nhiệm vụ năm 2021. Năm 2020, tình hình KT-XH thị xã tiếp tục phát triển: Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt hơn 15.100 tỷ đồng, tăng 8,1% so với năm 2019; giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản ước hơn 2.800 tỷ đồng, bằng 93,7% so với năm 2019; tổng thu ngân sách ước thực hiện 1.832 tỷ đồng (không tính thu từ hải quan), vượt 74% dự toán tỉnh giao. HĐND thị xã đã thảo luận và thông qua 16 nghị quyết.


HĐND thị xã Ninh Hòa đã tiến hành các thủ tục về nhân sự thuộc thẩm quyền.


. Sáng 17-12, HĐND huyện Vạn Ninh tổ chức kỳ họp thứ 17.


HĐND huyện thông qua báo cáo tình hình hoạt động của HĐND huyện; kết quả giám sát trên các lĩnh vực đất đai, công trình, dự án đầu tư công; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 (lần 3)…


Năm 2020, giá trị công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện đạt hơn 461 tỷ đồng, bằng 87,84% kế hoạch, giảm 2,5% so với năm 2019; tổng thu ngân sách thực hiện hơn 167 tỷ đồng, bằng 105,05% kế hoạch; sản lượng đánh bắt và nuôi trồng thủy sản đạt gần 13.000 tấn, bằng 96,83% kế hoạch.


Khánh Vĩnh - Hồng Vân - Tấn Bình - Hoài Duy

.

các thông tin tiện ích