09:08, 31/08/2020

Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ

Tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, lực lượng vũ trang và các hộ gia đình trong tỉnh treo cờ Tổ quốc trong ngày 2-9-2020.

1. Treo cờ Tổ quốc:


Tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, lực lượng vũ trang và các hộ gia đình trong tỉnh treo cờ Tổ quốc trong ngày 2-9-2020.


2. Nghỉ lễ:


Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan đảng, đoàn thể, doanh nghiệp và cơ sở kinh tế… được nghỉ lễ Quốc khánh vào ngày 2-9-2020 (thứ Tư).