01:10, 24/10/2019

Sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 - 2019

Sáng 24-10, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 - 2019. Ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì hội nghị.

Sáng 24-10, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 - 2019. Ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

10 năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Khánh Hòa và cấp uỷ, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Qua đó làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân đối với hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Nguyễn Đắc Tài chủ trì hội nghị.
Ông Nguyễn Đắc Tài chủ trì hội nghị.

Điểm nổi bật trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân là tỉnh đã chỉ đạo hoàn thành tốt công tác diễn tập các cấp; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng; đào tạo, quản lý, sắp xếp quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật đúng quy định; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, đảm bảo số lượng, nâng cao chất lượng. Dân quân tự vệ toàn tỉnh hiện nay đạt 1,43% so với dân số.

Ông Nguyễn Đắc Tài trao Bằng khen cho các tập thể.
Ông Nguyễn Đắc Tài trao Bằng khen cho các tập thể.

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Đắc Tài yêu cầu thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục để nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý điều hành của chính quyền, nâng cao năng lực tham mưu của cơ quan quân sự và các cơ quan ban, ngành, đoàn thể địa phương; tập trung xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần, kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ, khai thác tối đa lợi thế kinh tế của tỉnh, gắn phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng an ninh, sẵn sàng huy động phục vụ cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc khi có tình huống; tăng cường xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện làm nền tảng để xây dựng nền quốc phòng toàn dân…

Dịp này, UBND tỉnh Khánh Hòa tặng Bằng khen cho 54 tập thể, 56 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 – 2019.

THẾ ANH