10:05, 16/05/2022

Không bỏ thanh toán bảo hiểm y tế khám, chữa bệnh bằng các máy đặt, máy mượn

Liên quan đến việc bãi bỏ công văn số 2009, ngày 15-5, Bộ Y tế đã có thông báo về việc thực hiện hình thức đấu thầu hóa chất, đặt máy, mượn máy tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

Liên quan đến việc bãi bỏ công văn số 2009, ngày 15-5, Bộ Y tế đã có thông báo về việc thực hiện hình thức đấu thầu hóa chất, đặt máy, mượn máy tại các cơ sở khám, chữa bệnh.


Theo văn bản của Bộ Y tế, trong giai đoạn vừa qua, nhu cầu về trang thiết bị của các cơ sở y tế, đặc biệt là các cơ sở khám, chữa bệnh là rất lớn, trong khi nguồn đầu tư từ ngân sách nhà nước, vốn vay ODA, vốn viện trợ, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của các đơn vị… còn rất hạn chế và không đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân, các cơ sở khám, chữa bệnh đã triển khai nhiều giải pháp để có trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ được giao và bảo đảm người dân được thụ hưởng dịch vụ có chất lượng, trong đó có hình thức đơn vị trúng thầu vật tư, hóa chất mang máy đến đặt hoặc cho mượn máy.


Để bảo đảm thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT) đối với hình thức này, đồng thời phù hợp với quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, Bộ Y tế đã có công văn số 2009 ngày 12-4-2018 gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT trên máy mượn, máy đặt. Tiếp đó, ngày 2-10-2018, Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thống nhất việc thanh toán tại Thông báo số 1039, trong đó nêu rõ, thống nhất tiếp tục thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT của các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng các máy do đơn vị trúng thầu vật tư, hóa chất cho mượn hoặc đặt theo kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu và hợp đồng đã ký; sau khi hết hợp đồng nếu tiếp tục thực hiện thì phải thực hiện theo Nghị định số 151 ngày 26-12-2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Các cơ sở khám, chữa bệnh phải tuân thủ quy trình chuyên môn trong chỉ định sử dụng các dịch vụ”. Bộ Y tế đã có công văn 6807 ngày 9-11-2018 sao gửi Thông báo số 1039 đến các đơn vị, địa phương và đến nay vẫn chưa có văn bản nào bãi bỏ Thông báo số 1039. Do đó, việc thanh toán BHYT đối với máy đặt, máy mượn hiện nay được thực hiện theo hướng dẫn tại công văn 6807 và không liên quan đến việc bãi bỏ công văn số 2009.


Thảo Tâm