10:08, 03/08/2022

UBND tỉnh Khánh Hòa cho phép lập đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Khánh Vĩnh

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định về việc cho phép lập đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Khánh Vĩnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định về việc cho phép lập đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Khánh Vĩnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.


Theo đó, diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 116.642ha (toàn huyện); cơ quan lập quy hoạch là UBND huyện Khánh Vĩnh; hình thức lập quy hoạch là lập mới; nguồn vốn ngân sách tỉnh; thời gian thực hiện lập đồ án trong giai đoạn 2022 - 2023. UBND tỉnh giao UBND huyện Khánh Vĩnh tổ chức lập, trình thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch theo quy định pháp luật hiện hành.


VĨNH THÀNH