11:07, 05/07/2022

Bộ Công Thương: Phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của Trạm nạp LPG Venus

Bộ Công Thương vừa có Quyết định phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của Trạm nạp LPG Venus tại Khánh Hòa thuộc Công ty TNHH Gas Venus tại lô J6, Khu Công nghiệp Suối Dầu (huyện Cam Lâm).

Bộ Công Thương vừa có Quyết định phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của Trạm nạp LPG Venus tại Khánh Hòa thuộc Công ty TNHH Gas Venus tại lô J6, Khu Công nghiệp Suối Dầu (huyện Cam Lâm).


Bộ Công Thương yêu cầu Công ty TNHH Gas Venus thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý liên quan theo quy định, những nội dung trong kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và thực hiện những yêu cầu bắt buộc gồm: Phổ biến nội dung bản kế hoạch đã được phê duyệt tới toàn bộ cán bộ, công nhân viên công ty và các cơ quan, đơn vị phối hợp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; hàng năm, tổ chức diễn tập phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã được xây dựng trong kế hoạch; báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch theo quy định hiện hành. Trường hợp có sự thay đổi trong quá trình đầu tư và hoạt động làm thay đổi những nội dung đã phê duyệt tại kế hoạch, công ty gửi báo cáo về Bộ Công Thương xem xét, quyết định.


Bộ Công Thương đề nghị Sở Công Thương, Cục Hóa chất (thuộc Bộ Công Thương) kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung của bản kế hoạch đã được phê duyệt và các yêu cầu của Bộ Công Thương đối với Công ty TNHH Gas Venus.


Hồng Minh