10:03, 16/03/2022

Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, tập huấn, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền, tập huấn, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) và các văn bản quy định chi tiết thi hành, nhằm triển khai nhanh chóng, kịp thời, thống nhất, hiệu quả Luật BVMT 2020.

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền, tập huấn, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) và các văn bản quy định chi tiết thi hành, nhằm triển khai nhanh chóng, kịp thời, thống nhất, hiệu quả Luật BVMT 2020.


Mục tiêu của kế hoạch nhằm tuyên truyền, phổ biến các quy định, chính sách mới về BVMT theo quy định của Luật BVMT và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ trong công tác quản lý nhà nước về BVMT cho cán bộ lãnh đạo, công chức tại các cơ quan quản lý nhà nước về BVMT và các cơ quan BVMT có liên quan; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong công tác BVMT cho cơ quan, tổ chức, cá nhân; nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật BVMT của các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân; tạo sự đồng thuận trong xã hội về thực thi Luật BVMT và các quy định chi tiết thi hành, góp phần nâng cao hiệu quả công tác BVMT.


Kế hoạch gồm các nội dung: Tuyên truyền, tập huấn, phổ biến các quy định, chính sách mới của Luật BVMT và các văn bản quy định chi tiết thi hành; tiếp nhận và giải đáp về chính sách, pháp luật về BVMT; xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về BVMT theo quy định của Luật BVMT và các văn bản quy định chi tiết thi hành.


CHÍ TRUNG