10:04, 28/04/2021

Phê duyệt Kế hoạch định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh năm 2021

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định phê duyệt Kế hoạch định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh năm 2021. Cụ thể, số trường hợp cần xác định giá đất cụ thể dự kiến là 351, trong đó có 306 trường hợp xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 43 trường hợp xác định giá đất để thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; 2 trường hợp xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất. Tổng kinh phí ước tính để thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất cụ thể khoảng 15,7 tỷ đồng,

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định phê duyệt Kế hoạch định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh năm 2021. Cụ thể, số trường hợp cần xác định giá đất cụ thể dự kiến là 351, trong đó có 306 trường hợp xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 43 trường hợp xác định giá đất để thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; 2 trường hợp xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất. Tổng kinh phí ước tính để thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất cụ thể khoảng 15,7 tỷ đồng,


Theo báo cáo, Sở Tài nguyên - Môi trường đã căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất năm 2020, dự thảo kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của các địa phương, kế hoạch cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước năm 2021 và kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021 để xác định các trường hợp cần định giá đất cụ thể. Danh mục các dự án, công trình cần thuê đơn vị tư vấn định giá đất cụ thể nêu trên có tính chất dự báo để có kế hoạch chuẩn bị kinh phí thực hiện. Dự kiến có 3 tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh. Tùy tình hình thực tế công tác định giá đất cụ thể tại địa phương để đánh giá lựa chọn, bổ sung thêm các đơn vị tư vấn khác tham gia tư vấn để đảm bảo thời gian, tính chính xác của kết quả.


V.K