10:08, 03/08/2020

Triển khai Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu

Ngày 3-8, Bộ Tài nguyên và Môi trường có công văn gửi các bộ, ngành và địa phương về việc triển khai thực hiện Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.

Ngày 3-8, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) có công văn gửi các bộ, ngành và địa phương về việc triển khai thực hiện Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.


Theo đó, ngày 20-7-2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 (Quyết định 1055) xác định 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp tập trung vào 7 nhóm, lĩnh vực ưu tiên nhằm thực hiện các cam kết đóng góp của Việt Nam về thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. 7 nhóm, lĩnh vực ưu tiên gồm: Tăng cường công tác quản lý nhà nước và nguồn lực; nông nghiệp; phòng, chống thiên tai; môi trường và đa dạng sinh học; tài nguyên nước; cơ sở hạ tầng; sức khỏe cộng đồng, lao động xã hội, thể thao và du lịch.


Bộ TN-MT đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương triển khai các nội dung cụ thể tại Quyết định 1055; tổ chức giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả về Bộ TN-MT để tổng hợp, báo cáo.


V.L