09:08, 11/08/2020

9 thủ tục sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đăng ký bảo đảm thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đăng ký bảo đảm thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường.

 
Theo đó, 9 thủ tục được sửa đổi, bổ sung là: Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở hình thành trong tương lai; đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên giấy chứng nhận; đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu; đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký; sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký; đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở; xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.


Q.V