Ban hành Kế hoạch lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ Hai, 10/08/2020, 23:27 [GMT+7]

Ban hành Kế hoạch lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Quyết định 1078 về Kế hoạch lập quy hoạch sử dụng đất (SDĐ) quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Kế hoạch nhằm cụ thể hóa tiến độ, các bước triển khai thực hiện công tác lập quy hoạch SDĐ quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời làm căn cứ phân công trách nhiệm cụ thể đối với các bộ, ngành, địa phương.


Các nhiệm vụ chủ yếu của công tác lập quy hoạch SDĐ quốc gia như: Tổ chức lập quy hoạch SDĐ quốc gia (bao gồm cả kế hoạch SDĐ 5 năm 2021 - 2025) và lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch SDĐ quốc gia; trình thẩm định quy hoạch và thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch SDĐ quốc gia; trình Chính phủ thông qua nội dung quy hoạch SDĐ quốc gia; báo cáo Bộ Chính trị về quy hoạch SDĐ quốc gia; trình Quốc hội thông qua quy hoạch SDĐ quốc gia; tổ chức công bố quy hoạch SDĐ quốc gia…


Các bộ, ngành có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 134 về tình hình SDĐ thời kỳ 2011 - 2020 trong phạm vi quản lý; đề xuất nhu cầu SDĐ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch SDĐ 5 năm 2021 - 2025… Các địa phương báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 134 về tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch SDĐ thời kỳ 2011 - 2020 và đề xuất nhu cầu SDĐ của địa phương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch SDĐ 5 năm 2021 - 2025, danh mục các công trình, dự án trọng điểm; thông tin, tài liệu, số liệu của địa phương có liên quan đến công tác lập quy hoạch…


V.L

.

các thông tin tiện ích

Hãy đợi...
Hãy đợi...
Hệ thống đang từ chối truy cập của bạn.
Hãy đợi 24 giây...