11:06, 12/06/2018

Chương trình phát triển đô thị TP. Nha Trang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Thành ủy Nha Trang vừa ban hành Nghị quyết số 17 về Chương trình phát triển đô thị TP. Nha Trang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Thành ủy Nha Trang vừa ban hành Nghị quyết số 17 về Chương trình phát triển đô thị TP. Nha Trang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.


Chương trình đặt mục tiêu rà soát đánh giá hiện trạng đầu tư xây dựng và phát triển đô thị tại TP. Nha Trang. Trên cơ sở đó, xây dựng danh mục, lộ trình triển khai và tập trung huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng phát triển, hướng đến năm 2030 toàn thành phố đạt tiêu chuẩn đô thị loại I. Chương trình xây dựng các chỉ tiêu cụ thể cho từng giai đoạn, trong đó, giai đoạn 2018 - 2020, tỷ lệ đất giao thông, đất xây dựng đô thị đạt 24%; mật độ đường giao thông (đường có chiều rộng 7,5m trở lên) đạt 10,01 km/km2; chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt khu vực nội thị đạt 1.000kWh/người/năm; tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch, hợp vệ sinh đạt 100% với chỉ tiêu 210 lít/người/ngày đêm; tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý, tiêu hủy, chôn lấp an toàn sau xử lý đạt 100%; tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật đạt 48,8%; đất cây xanh công cộng khu vực nội thị đạt 1m2/người…


Để đạt các mục tiêu đề ra, chương trình xây dựng các nhóm giải pháp về: chính sách; tạo động lực phát triển đô thị; tạo nguồn vốn xây dựng đô thị; nguồn lực; giải quyết việc làm, chuyển đổi ngành nghề tại khu vực mới đô thị hóa; xây dựng các khu dân cư đô thị; phân phối lợi ích từ phát triển đô thị; quản lý và thực hiện quy hoạch đô thị.


N.D