07:08, 07/08/2022

Hội Khuyến học TP. Cam Ranh: Triển khai xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030

Hội Khuyến học TP. Cam Ranh vừa tổ chức hội nghị tập huấn triển khai kế hoạch xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn.

Hội Khuyến học TP. Cam Ranh vừa tổ chức hội nghị tập huấn triển khai kế hoạch xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn.


Tại đây, các đại biểu đã nghe triển khai Quyết định số 1373 ngày 30-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”; các quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030’’ và “Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030”; triển khai các kế hoạch của Hội Khuyến học Việt Nam, của tỉnh, thành phố về “Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030”. Các đại biểu còn được hướng dẫn tiêu chí đánh giá, công nhận mô hình “Công dân học tập”, cách chấm điểm, minh chứng đánh giá, công nhận danh hiệu các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, hướng dẫn biểu mẫu đăng ký, giấy chứng nhận các mô hình học tập...


Khánh Vĩnh