04:08, 06/08/2022

Học sinh tựu trường sớm nhất một tuần trước ngày khai giảng

Ngày khai giảng năm học mới 2022-2023 sẽ được tổ chức trên toàn quốc vào ngày 5/9 và học sinh tựu trường sớm nhất trước một tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất trước hai tuần.

Ngày khai giảng năm học mới 2022-2023 sẽ được tổ chức trên toàn quốc vào ngày 5/9 và học sinh tựu trường sớm nhất trước một tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất trước hai tuần.

 

Ảnh: DUY LINH
Ảnh: DUY LINH

 

Ngày 5/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trên toàn quốc.
 
Theo Khung kế hoạch này, ngày khai giảng được tổ chức vào ngày 5/9, học sinh tựu trường sớm nhất trước một tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất trước hai tuần so với ngày tổ chức khai giảng.
 
Học kỳ I sẽ kết thúc trước ngày 15/1/2023, kế hoạch giáo dục học kỳ II hoàn thành trước ngày 25/5/ 2023 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2023.
 
Thời gian xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30/6/2023; Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31/7/2023.
 
Thời gian thi tốt nghiệp trung học phổ thông và các kỳ thi cấp quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, các địa phương xây dựng kế hoạch thời gian năm học theo nguyên tắc phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của địa phương và phải bảo đảm số tuần thực học như sau: Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần).
 
Đối với giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông): Các lớp 8, lớp 9 trung học cơ sở và lớp 11, lớp 12 trung học phổ thông có 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có 16 tuần); Các lớp 6, 7 trung học cơ sở và lớp 10 trung học phổ thông có 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần).
 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên phù hợp với thực tiễn của địa phương.
 
Trong trường hợp ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, thời gian tựu trường và thời gian kéo dài năm học không quá 15 ngày so với quy định để bảo đảm thực hiện và hoàn thành chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Các trường hợp đặc biệt phát sinh khác báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo trước khi thực hiện.
 
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học…
 
Theo Nhân dân