11:08, 04/08/2022

Chương trình Giáo dục phổ thông 2018: Lịch sử thành môn bắt buộc cấp THPT

Ngày 3-8, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Ngày 3-8, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018.


Theo đó, môn Lịch sử từ môn học lựa chọn (thuộc nhóm môn Khoa học xã hội) trở thành môn bắt buộc đối với tất cả học sinh cấp THPT, thời lượng 52 tiết/năm. Như vậy, chương trình có các môn học, hoạt động giáo dục bắt buộc gồm: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ 1, Lịch sử, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh, hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp, nội dung giáo dục của địa phương. Đồng thời, số môn học lựa chọn còn 9 môn (không chia thành các nhóm môn) gồm: Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật. Học sinh chọn 4 môn học trong số 9 môn lựa chọn. Ngoài ra, học sinh chọn 3 cụm chuyên đề học tập của 3 môn học phù hợp với nguyện vọng bản thân và khả năng tổ chức của nhà trường.


K.D