Triển khai chương trình y tế trường học trong các cơ sở giáo dục

Thứ Tư, 01/06/2022, 23:39 [GMT+7]

Triển khai chương trình y tế trường học trong các cơ sở giáo dục

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh, giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương triển khai, hướng dẫn việc thực hiện chương trình.


Kế hoạch đề ra mục tiêu 100% chính quyền các cấp ở địa phương thực hiện rà soát, sắp xếp lại hệ thống y tế trường học trong các cơ sở giáo dục, xây dựng cơ chế quản lý và phương thức hoạt động phù hợp với điều kiện thực tiễn; 100% cơ sở giáo dục có nhân viên phụ trách công tác y tế trường học hoặc ký hợp đồng cung ứng dịch vụ với cơ sở y tế ở địa phương. Bên cạnh đó, 100% trung tâm y tế cấp huyện, trạm y tế cấp xã có phân công cán bộ phụ trách công tác y tế trường học; 100% chính quyền các cấp ở địa phương có cơ chế phối hợp giữa ngành Y tế và ngành Giáo dục về công tác y tế trường học gắn với y tế cơ sở…


Các giải pháp đề ra để đảm bảo mục tiêu là: Xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật về công tác y tế trường học gắn với y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh; rà soát, sắp xếp đội ngũ nhân viên y tế trường học tại các cơ sở giáo dục; tăng cường hiệu quả công tác phối hợp liên ngành về công tác y tế trường học gắn với y tế cơ sở; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên làm công tác này; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và huy động xã hội hóa về y tế trường học trong các cơ sở giáo dục…


K.D

.

các thông tin tiện ích