10:12, 23/12/2021

Triển khai Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em ngành giáo dục giai đoạn 2021 - 2030

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Khánh Hòa vừa có kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 - 2030 của ngành GD.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Khánh Hòa vừa có kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 - 2030 của ngành GD.


Mục tiêu của Chương trình được chia thành 2 giai đoạn với 7 chỉ tiêu cụ thể. Theo đó, giai đoạn 2021 - 2025, phấn đấu 100% cơ sở GD có nhà vệ sinh cho trẻ em, trong đó 85% nhà vệ sinh đảm bảo tiêu chuẩn; ít nhất 35% trẻ em nhà trẻ và 95% trẻ em mẫu giáo trong cơ sở GD mầm non được tiếp cận nuôi dưỡng, chăm sóc, GD để phát triển toàn diện; tỷ lệ huy động trẻ em 5 tuổi đi học mẫu giáo đạt 99,1%; tỷ lệ trẻ em hoàn thành cấp bậc tiểu học đạt 97%; tỷ lệ trẻ em hoàn thành cấp THCS đạt 88%; tỷ lệ trường học có cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp với trẻ em khuyết tật đạt 55%... Trong giai đoạn 2026 - 2030, phấn đấu tăng dần các chỉ tiêu.


Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em cũng đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, trong đó bao gồm tập trung triển khai, thực hiện chính sách, giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng trẻ em bỏ học, đặc biệt là trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ khuyết tật và trẻ có hoàn cảnh khó khăn; duy trì mở rộng các trường bán trú, dân tộc nội trú; chú trọng phát triển hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em, hỗ trợ tâm lý trẻ em trong trường học, có cơ chế phối hợp với các dịch vụ y tế, tư pháp và các dịch vụ an sinh xã hội, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện không có bạo lực….


T.TRÚC