20:12, 28/02/2024

Quan tâm trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật 

T.M

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch trợ giúp pháp lý (TGPL) cho người khuyết tật thuộc diện được TGPL năm 2024.

Kế hoạch gồm 5 nhóm hoạt động, trong đó các cơ quan liên quan tập trung thực hiện vụ việc TGPL cho người khuyết tật thuộc diện được TGPL theo quy định, chú trọng nhóm dễ bị tổn thương (phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi) là nạn nhân trong các vụ việc bạo lực, mua bán người; cung cấp danh sách tổ chức thực hiện, người thực hiện TGPL và phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan phát hiện nhu cầu TGPL, giới thiệu người khuyết tật thuộc diện được TGPL đến trung tâm khi có yêu cầu TGPL.

Bên cạnh đó, để tăng cường khả năng tiếp cận TGPL của người khuyết tật, các cơ quan, đơn vị tăng cường truyền thông về hoạt động TGPL và quyền được TGPL của người khuyết tật thuộc diện được TGPL, các vụ việc tham gia tố tụng thành công phù hợp với các dạng tật của người khuyết tật; tổ chức các điểm truyền thông về TGPL cho đối tượng này; biên soạn, phát hành tài liệu truyền thông về chính sách TGPL, quyền được TGPL của người khuyết tật thuộc diện được TGPL; tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực TGPL cho người làm công tác TGPL, người có uy tín trong cộng đồng, người làm công tác xã hội, cán bộ cơ sở…

T.M