10:08, 11/08/2022

Bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản triển khai thực hiện Kết luận số 36-KL/TW ngày 23-6-2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 
 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản triển khai thực hiện Kết luận số 36-KL/TW ngày 23-6-2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 
 
Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các sở: Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, cụ thể hóa các nội dung về bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn đập, hồ chứa nước trong các quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương theo Kết luận số 36 của Bộ Chính trị; trình UBND tỉnh, báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trước ngày 20-8.
 
D.N