10:08, 19/08/2020

Triển khai thực hiện công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 42 (ngày 24-3-2020) của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 42 (ngày 24-3-2020) của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.


Kế hoạch nhằm nghiên cứu, quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 42 của Ban Bí thư, tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; phát huy vai trò của hệ thống chính trị, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.


Trên cơ sở 6 nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Chỉ thị 42, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, ngành, địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai; hàng năm tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 15-12 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ; xây dựng bộ chỉ số đánh giá năng lực lãnh đạo, điều hành phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai đối với cấp tỉnh. Các tỉnh, thành phố chủ động bố trí ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp để triển khai thực hiện…


V.L