11:06, 07/06/2018

Diên Khánh: Quỹ hỗ trợ nông dân tăng

Ông Nguyễn Dũng - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Diên Khánh cho biết, đến nay, toàn huyện đã tích lũy Quỹ hỗ trợ nông dân gần 7,9 tỷ đồng, gồm cả vốn quỹ tỉnh, huyện và 19 xã, thị trấn.

Ông Nguyễn Dũng - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) cho biết, đến nay, toàn huyện đã tích lũy Quỹ hỗ trợ nông dân (HTND) gần 7,9 tỷ đồng, gồm cả vốn quỹ tỉnh, huyện và 19 xã, thị trấn. Tổng mức vốn quỹ tăng thêm mỗi năm từ 10 đến 13%. Toàn bộ vốn Quỹ HTND đang cho hơn 420 hộ nông dân vay làm kinh tế gia đình. Trong đó, vốn Quỹ HTND hàng năm tăng thêm bình quân hơn 800 triệu đồng. Vốn Quỹ HTND đang sử dụng hiệu quả, đã và đang luân chuyển cho nông dân vay tăng thu nhập kinh tế gia đình, tạo việc làm thêm mỗi năm khoảng 250 lao động, chủ yếu là lao động nông nghiệp.


 Đ. P