06:04, 21/04/2016

Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1,2 đến 1,5%/năm

Theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội TP. Nha Trang giai đoạn 2016 - 2020, mục tiêu đến năm 2020, thành phố phấn đấu nâng thu nhập bình quân đầu người lên 76 triệu đồng/người/năm; giá trị dịch vụ, du lịch tăng bình quân 18%/năm; ....

Theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội TP. Nha Trang giai đoạn 2016 - 2020, mục tiêu đến năm 2020, thành phố phấn đấu nâng thu nhập bình quân đầu người lên 76 triệu đồng/người/năm; giá trị dịch vụ, du lịch tăng bình quân 18%/năm; giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 9%/năm; giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 3% - 4%/năm; thu ngân sách đạt 2.900 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm từ 1,2% đến 1,5%; 100% dân cư đô thị và 96% dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch; 8/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới…


Ngoài ra, thành phố còn tập trung thực hiện tốt chỉ tiêu 100% trạm y tế xã, phường có bác sĩ; 50% trường học công lập đạt chuẩn quốc gia; lao động có việc làm tăng thêm bình quân 5.500 người/năm; 80% gia đình đạt gia đình văn hóa; 100% cơ sở sản xuất kinh doanh đăng ký mới đạt tiêu chuẩn về môi trường… Qua đó, tiếp tục nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế theo hướng dịch vụ - du lịch, công nghiệp, nông nghiệp; nâng cao chất lượng các ngành giáo dục, y tế, văn hóa… góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.


M.T