10:12, 27/12/2021

Phê duyệt đề án bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ các dân tộc thiểu số

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt đề án "Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2030". 
 
 

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số (DTTS) gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2030”. 

 

Các thiếu nữ người Raglai ở huyện Khánh Sơn biểu diễn tiết mục múa. Ảnh minh họa
Các thiếu nữ người Raglai ở huyện Khánh Sơn biểu diễn tiết mục múa. Ảnh minh họa
 
Theo đó, từ nay đến năm 2025, các bộ, ban, ngành, địa phương liên quan thực hiện kiểm kê và cập nhật kiểm kê hàng năm nhằm đánh giá thực trạng sức sống các loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc; có 60% di sản thuộc loại hình này được đưa vào danh mục quốc gia. Các nghệ nhân về lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể nói chung và loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống của các DTTS nói riêng được hưởng chính sách hỗ trợ trong hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể; phấn đấu 50% thôn có đội văn hóa, văn nghệ truyền thống hoạt động thường xuyên, có chất lượng; 40% các loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc của các DTTS được hỗ trợ bảo tồn, phục dựng gắn với phát triển du lịch; hỗ trợ thí điểm 500 mô hình câu lạc bộ văn hóa văn nghệ hoạt động hiệu quả phục vụ phát triển du lịch tại các địa phương. Các khu, điểm du lịch cộng đồng vùng đồng bào DTTS duy trì hoạt động ít nhất 1 câu lạc bộ, đội văn nghệ. Có 100% trường dân tộc nội trú và các cấp trường tại địa phương vùng đồng bào DTTS đưa loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc vào hoạt động sinh hoạt…
 
Đến năm 2030, hoàn thành công tác kiểm kê, đánh giá, phân loại và lập danh mục di sản văn hóa phi vật thể loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc các DTTS; có từ 70% di sản văn hóa phi vật thể liên quan đến loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc tiêu biểu của đồng bào các DTTS được đề nghị đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; có từ 70 đến 80% các loại hình trên được hỗ trợ bảo tồn, phục dựng và được khai thác, xây dựng thành sản phẩm phục vụ phát triển du lịch; phấn đấu 100% thôn vùng đồng bào DTTS có đội văn nghệ, câu lạc bộ truyền thống hoạt động thường xuyên, có chất lượng; xây dựng từ 800 mô hình bảo tồn câu lạc bộ dân ca, dân vũ, dân nhạc hoạt động hiệu quả…
 
N.T