10:09, 07/09/2020

Bảo tồn phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số

Sở Văn hóa và Thể thao vừa ban hành Kế hoạch tăng cường quảng bá và phát huy di sản văn hóa phi vật thể trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Trao đổi về vấn đề này, ông Lê Văn Hoa - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cho biết:

 

Sở Văn hóa và Thể thao vừa ban hành Kế hoạch tăng cường quảng bá và phát huy di sản văn hóa phi vật thể trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số (DTTS) Việt Nam trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Trao đổi về vấn đề này, ông Lê Văn Hoa - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cho biết:

 


- Khánh Hòa là nơi sinh sống của nhiều DTTS như: Raglai, Ê đê, T’rin… Tuy nhiên, trong đời sống của đồng bào hiện nay, việc mang mặc trang phục theo văn hóa truyền thống của người dân đã dần mai một. Chính vì thế, việc ban hành kế hoạch quảng bá, phát huy di sản truyền thống các DTTS vừa là một nội dung nhằm thực hiện Đề án Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các DTTS Việt Nam giai đoạn 2020 - 2030 trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh ban hành cuối tháng 3-2020, vừa là giải pháp để đưa trang phục truyền thống của người dân trở lại với cuộc sống cộng đồng.


Việc triển khai kế hoạch sẽ góp phần tăng cường công tác bảo tồn, quảng bá, phát huy giá trị của trang phục truyền thống các DTTS trên địa bàn tỉnh. Thông qua các hoạt động văn hóa lễ hội, liên hoan, hội thi, hội diễn nghệ thuật của các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương để lồng ghép thực hiện việc phổ biến trang phục truyền thống các DTTS. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện kế hoạch phải phù hợp với thực tiễn, đúng với chức năng, nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương. Bên cạnh đó, phải đảm bảo hiệu quả, đáp ứng yêu cầu về nội dung, thời gian của kế hoạch đề ra.


- Vậy, cụ thể các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan cần phải thực hiện những nội dung gì, thưa ông?


- Từ nay đến năm 2030, các sở, ban, ngành chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai các nhiệm vụ cụ thể của kế hoạch. Trong đó, chú trọng đến việc sử dụng trang phục truyền thống các DTTS trên địa bàn tỉnh vào những hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Từ đó, tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị trang phục truyền thống các DTTS. Cụ thể, Sở Văn hóa và Thể thao có nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra kết quả thực hiện; định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch với UBND tỉnh, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; chỉ đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc, phòng văn hóa và thông tin, trung tâm văn hóa - thông tin và thể thao các địa phương triển khai thực hiện kế hoạch.

 
Ban Dân tộc tỉnh, các sở: Thông tin và Truyền thông, Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội và Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai thực hiện kế hoạch và báo cáo định kỳ về Sở Văn hóa và Thể thao. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện kế hoạch phù hợp với yêu cầu, điều kiện thực tế tại địa phương để đạt hiệu quả cao nhất.


- Xin cảm ơn ông!


Nhân Tâm (Thực hiện)