11:09, 18/09/2022

Thông báo Về việc tuyển dụng công chức cấp xã, thị xã Ninh Hòa năm 2022

Thông báo Về việc tuyển dụng công chức cấp xã, thị xã Ninh Hòa năm 2022


UBND thị xã Ninh Hòa có nhu cầu tuyển dụng 28 chỉ tiêu với 05 chức danh công chức cấp xã vào làm việc tại UBND các xã, phường, cụ thể là:


- Công chức Văn phòng - thống kê: 01 chỉ tiêu;


- Công chức Tài chính - kế toán: 05 chỉ tiêu; 

 

Thông báo Về việc tuyển dụng công chức cấp xã, thị xã Ninh Hòa năm 2022


UBND thị xã Ninh Hòa có nhu cầu tuyển dụng 28 chỉ tiêu với 05 chức danh công chức cấp xã vào làm việc tại UBND các xã, phường, cụ thể là:


- Công chức Văn phòng - thống kê: 01 chỉ tiêu;


- Công chức Tài chính - kế toán: 05 chỉ tiêu;


- Công chức Văn hóa - xã hội: 09 chỉ tiêu;


- Công chức Tư pháp - hộ tịch: 05 chỉ tiêu;


- Công chức Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường): 01 chỉ tiêu; công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã): 07 chỉ tiêu.


. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển là:


- Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày 19/9/2022 đến 17h00 ngày 18/10/2022 (trong giờ hành chính các ngày làm việc).


- Địa điểm nhận hồ sơ: Tại Phòng Nội vụ thị xã Ninh Hòa, Khu liên cơ UBND thị xã: số 999 Trần Quý Cáp, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa.


Mọi chi tiết có liên quan đến việc tuyển dụn công chức cấp xã, được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử UBND thị xã Ninh Hòa:


https://ninhhoa.khanhhoa.gov.vn/ hoặc liên hệ Phòng Nội vụ thị xã Ninh Hòa: số 999 Trần Quý Cáp, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa; Điện thoại liên hệ: 0258.3845652.