10:02, 21/02/2023

Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Diên Khánh thông báo

Hiện tại, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) huyện Diên Khánh đang thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho ông Nguyễn Kỳ Nam do nhận tặng cho từ ông Nguyễn Bình và bà Lê Thị Ngọc Diễm ký tặng đối với thửa đất số 182, tờ bản đồ 01 xã Diên Thạnh, diện tích 1015m² (ONT: 50m², CLN: 508m²), ....

 

THÔNG BÁO


Hiện tại, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) huyện Diên Khánh đang thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho ông Nguyễn Kỳ Nam do nhận tặng cho từ ông Nguyễn Bình và bà Lê Thị Ngọc Diễm ký tặng đối với thửa đất số 182, tờ bản đồ 01 xã Diên Thạnh, diện tích 1015m² (ONT: 50m², CLN: 508m²), (được tách ra từ thửa 442, 444 tờ bản đồ 1a xã Diên Thạnh), trường hợp có hợp đồng tặng cho theo quy định nhưng bên chuyển quyền không trao GCNQSDĐ cho bên nhận chuyển quyền.


Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo hoặc đăng tin lần đầu tiên trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương mà không có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp, Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Diên Khánh sẽ lập hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường cấp GCNQSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Nguyễn Kỳ Nam đúng theo quy định.


Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Diên Khánh kính thông báo.