07:01, 11/01/2023

Văn phòng đăng ký đất đai Khánh Hòa Chi nhánh Vạn Ninh thông báo


1. Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Lưu Thống Thắng do nhận tặng cho bằng Giấy viết tay của hộ ông Lưu Dủ và bà Lâm Huệ Trân ngày 20/5/2002

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI KHÁNH HÒA CHI NHÁNH VẠN NINH THÔNG BÁO


1. Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Lưu Thống Thắng do nhận tặng cho bằng Giấy viết tay của hộ ông Lưu Dủ và bà Lâm Huệ Trân ngày 20/5/2002


Kính gửi: Hộ ông Lưu Dủ và bà Lâm Huệ Trân


Địa chỉ: Thôn Tân Phước Nam, xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh.


Hiện tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Vạn Ninh đang thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Lưu Thống Thắng do nhận tặng cho bằng Giấy viết tay ngày 20/5/2002 đối với thửa đất số: 115, tờ bản đồ số 14 nay là Thửa đất số 56-1, tờ bản đồ số 14, diện tích 5638m2 tại Thôn Hải Triều, xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.


Thực hiện theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Vạn Ninh thông báo cho Hộ ông Lưu Dủ và bà Lâm Huệ Trân được biết nội dung nêu trên. Trong thời hạn 30 ngày nếu không có khiếu nại gì thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Vạn Ninh sẽ thực hiện các bước tiếp theo về việc chuyển quyền sử dụng đất cho ông Lưu Thống Thắng theo quy định.


2. Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Đỗ Thành Long do nhận chuyển nhượng bằng giấy viết tay ngày 20/02/2005


Kính gửi: Hộ ông Nguyễn Văn Bình và bà Đào Thị Lẽo.


Địa chỉ: Thôn Đông Nam, xã Đại Lãnh, Vạn Ninh, Khánh Hòa.


Ngày 20/10/2022, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Vạn Ninh đã nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo danh sách niêm yết công khai kèm theo). Do bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa liên thông Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Vạn Ninh chuyển đến.


Hiện tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Vạn Ninh đang thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Đỗ Thành Long do nhận chuyển nhượng bằng giấy viết tay ngày 20/02/2005 đối với thửa đất số 14, tờ bản đồ 4A, diện tích 605m2 nay là thửa đất số 348, tờ 8, diện tích 629.6m2(Bản đồ VN 2000).


Thực hiện theo Quyết định số 2451/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Vạn Ninh thông báo cho Hộ ông Nguyễn Văn Bình và bà Đào Thị Lẽo được biết nội dung nêu trên. Trong thời hạn 30 ngày nếu không có khiếu nại gì thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Vạn Ninh sẽ thực hiện các bước tiếp theo về việc chuyển quyền sử dụng đất cho ông Đỗ Thành Long theo quy định.