06:09, 30/09/2022

Về việc kê khai và nộp hồ sơ thửa đất bị ảnh hưởng để thực hiện Dự án thành phần đoạn Vân Phong - Nha Trang thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025

Hiện nay, Tổ công tác đã tiến hành kiểm kê khối lượng bị ảnh hưởng giải tỏa và thu nhận hồ sơ, giấy tờ nhà đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ. Tuy nhiên vẫn còn các thửa đất bị ảnh hưởng nhưng chủ sử dụng đất chưa liên hệ để thực hiện kê khai, kiểm đếm:

Hiện nay, Tổ công tác đã tiến hành kiểm kê khối lượng bị ảnh hưởng giải tỏa và thu nhận hồ sơ, giấy tờ nhà đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ. Tuy nhiên vẫn còn các thửa đất bị ảnh hưởng nhưng chủ sử dụng đất chưa liên hệ để thực hiện kê khai, kiểm đếm:


- Thửa đất số 34 bản đồ địa chính số 1 – tại xã Diên Thọ, tương ứng với thửa số 37, 38 tờ bản đồ trích đo số 7 phục vụ giải tỏa.


- Thửa đất số 22 bản đồ địa chính số 3 – tại xã Diên Thọ, tương ứng với thửa số 6 tờ bản đồ trích đo số 7 phục vụ giải tỏa.


- Thửa đất số 23 bản đồ địa chính số 3 – tại xã Diên Thọ, tương ứng với thửa số 115 tờ bản đồ trích đo số 7 phục vụ giải tỏa.


- Thửa đất số 24 bản đồ địa chính số 3 – tại xã Diên Thọ, tương ứng với thửa số 7 tờ bản đồ trích đo số 7 phục vụ giải tỏa.


- Thửa đất số 28 bản đồ địa chính số 3 – tại xã Diên Thọ, tương ứng với thửa số 5 tờ bản đồ trích đo số 7 phục vụ giải tỏa.


- Thửa đất số 29 bản đồ địa chính số 3 – tại xã Diên Thọ, tương ứng với thửa số 1 tờ bản đồ trích đo số 7 phục vụ giải tỏa.


- Thửa đất số 106, 107 bản đồ địa chính số 3 – tại xã Diên Thọ, tương ứng với thửa số 49 tờ bản đồ trích đo số 7 phục vụ giải tỏa.


- Thửa đất số 109 bản đồ địa chính số 3 – tại xã Diên Thọ, tương ứng với thửa số 47 tờ bản đồ trích đo số 7 phục vụ giải tỏa.


- Thửa đất số 111 bản đồ địa chính số 3 – tại xã Diên Thọ, tương ứng với thửa số 44 tờ bản đồ trích đo số 7 phục vụ giải tỏa.


- Thửa đất số 923 bản đồ địa chính số 13 – tại xã Diên Thọ, tương ứng với thửa số 51 tờ bản đồ trích đo số 9 phục vụ giải tỏa.


- Thửa đất số 112 bản đồ địa chính số 3 – tại xã Diên Thọ, tương ứng với thửa số 45 tờ bản đồ trích đo số 7 phục vụ giải tỏa.


- Thửa đất số 113 bản đồ địa chính số 3 – tại xã Diên Thọ, tương ứng với thửa số 51 tờ bản đồ trích đo số 7 phục vụ giải tỏa.


- Thửa đất số 114 bản đồ địa chính số 3 – tại xã Diên Thọ, tương ứng với thửa số 52 tờ bản đồ trích đo số 7 phục vụ giải tỏa.


- Thửa đất số 133 bản đồ địa chính số 3 – tại xã Diên Thọ, tương ứng với thửa số 64, 65 tờ bản đồ trích đo số 7 phục vụ giải tỏa.


- Thửa đất số 134 bản đồ địa chính số 3 – tại xã Diên Thọ, tương ứng với thửa số 68, 68, 72 tờ bản đồ trích đo số 7 phục vụ giải tỏa.


- Thửa đất số 136 bản đồ địa chính số 3 – tại xã Diên Thọ, tương ứng với thửa số 2 tờ bản đồ trích đo số 7 phục vụ giải tỏa.


- Thửa đất số 140 bản đồ địa chính số 3 – tại xã Diên Thọ, tương ứng với thửa số 36 tờ bản đồ trích đo số 7 phục vụ giải tỏa.


- Thửa đất số 167, 168, 169, 170, 171 bản đồ địa chính số 3 – tại xã Diên Thọ, tương ứng với thửa số 62 tờ bản đồ trích đo số 7 phục vụ giải tỏa.


- Thửa đất số 166, 172, 173, 174 bản đồ địa chính số 3 – tại xã Diên Thọ, tương ứng với thửa số 63 tờ bản đồ trích đo số 7 phục vụ giải tỏa.


- Thửa đất số 169 bản đồ địa chính số 10 – tại xã Diên Thọ, tương ứng với thửa số 12 tờ bản đồ trích đo số 8 phục vụ giải tỏa.

- Thửa đất số 170 bản đồ địa chính số 10 – tại xã Diên Thọ, tương ứng với thửa số 11 tờ bản đồ trích đo số 8 phục vụ giải tỏa.


- Thửa đất số 373 bản đồ địa chính số 12 – tại xã Diên Thọ, tương ứng với thửa số 49, 64 tờ bản đồ trích đo số 8 phục vụ giải tỏa.


- Thửa đất số 375 bản đồ địa chính số 12 – tại xã Diên Thọ, tương ứng với thửa số 50, 63 tờ bản đồ trích đo số 8 phục vụ giải tỏa.

- Thửa đất số 403 bản đồ địa chính số 12 – tại xã Diên Thọ, tương ứng với thửa số 46 tờ bản đồ trích đo số 8 phục vụ giải tỏa.

- Thửa đất số 117 bản đồ địa chính số 13 – tại xã Diên Thọ, tương ứng với thửa số 42 tờ bản đồ trích đo số 9 phục vụ giải tỏa.


- Thửa đất số 891 bản đồ địa chính số 13 – tại xã Diên Thọ, tương ứng với thửa số 23 tờ bản đồ trích đo số 9 phục vụ giải tỏa.

- Thửa đất số 892 bản đồ địa chính số 13 – tại xã Diên Thọ, tương ứng với thửa số 21, 22 tờ bản đồ trích đo số 9 phục vụ giải tỏa.


- Thửa đất số 432 bản đồ địa chính số 24 – tại xã Diên Thọ, tương ứng với thửa số 4 tờ bản đồ trích đo số 10 phục vụ giải tỏa.


Do đó, để đảm bảo tiến độ của dự án và tính pháp lý trong việc lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Hội đồng BT, HT và TĐC dự án đề nghị các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chưa kê khai và chưa nộp đầy đủ các loại giấy tờ nhà đất đến liên hệ tại: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Diên Khánh, số ĐT: 02583.853.858; Địa chỉ: 87 Lý Tự Trọng, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh để kê khai và cung cấp các loại giấy tờ có liên quan (trong giờ hành chính).


Thời gian: Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 11/10/2022.


Quá thời hạn thông báo nêu trên mà các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không thực hiện việc kê khai và nộp hồ sơ nhà đất thì Hội đồng BT, HT và TĐC dự án sẽ tiến hành các thủ tục theo quy định. Mọi tranh chấp và thắc mắc khiếu nại về sau sẽ không được xem xét giải quyết.