10:09, 23/09/2022

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thông báo về việc niêm yết phương án dự kiến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại Thông báo số 241/TB-HĐBT; số 242/TBHĐBT và số 243/TB-HĐBT ngày 19/9/2022


1. Niêm yết công khai phương án dự kiến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các trường hợp bị ảnh hưởng giải tỏa bởi dự án Môi bền vững các thành phố Duyên hải – Tiểu dự án Nha Trang (Hạng mục: Xây dựng Kè và Đường Nam Sông Cái Nha Trang) để hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi đóng góp ý kiến. Gồm: Đợt 34 - 13 trường hợp; Đợt 37 - 7 trường hợp và Đợt 38 - 1 trường hợp.

THÔNG BÁO


Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thông báo về việc niêm yết phương án dự kiến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại Thông báo số 241/TB-HĐBT; số 242/TBHĐBT và số 243/TB-HĐBT ngày 19/9/2022 với các nội dung sau:


1. Niêm yết công khai phương án dự kiến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các trường hợp bị ảnh hưởng giải tỏa bởi dự án Môi bền vững các thành phố Duyên hải – Tiểu dự án Nha Trang (Hạng mục: Xây dựng Kè và Đường Nam Sông Cái Nha Trang) để hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi đóng góp ý kiến. Gồm: Đợt 34 - 13 trường hợp; Đợt 37 - 7 trường hợp và Đợt 38 - 1 trường hợp.


2. Địa điểm: Tại Tổ 7 Lư Cấm, Tổ 9 Lư Cấm, Tổ 10 Vĩnh Hội, Trụ sở UBND phường Ngọc Hiệp và Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa (13A Hoàng Hoa Thám, Nha Trang).


3. Thời gian niêm yết: 20 ngày (kể từ ngày 23/9/2022 đến hết ngày 7/10/2022).


4. Ý kiến góp ý điền theo mẫu gửi về UBND phường Ngọc Hiệp hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa.


5. Sau thời hạn niêm yết trên, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án sẽ tổng hợp ý kiến góp ý và hoàn chỉnh phương án trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo trình tự.