Thông báo

Thứ Ba, 09/01/2018, 22:50 [GMT+7]

UBND XÃ CAM LẬP THÔNG BÁO


V/v Làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Phạm Thị Bình Minh và ông Nguyễn Đức Hùy tại xã Cam Lập, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa (Trích thông báo số 79/TB-UBND ngày 08/01/2018 của UBND xã Cam Lập)

UBND xã Cam Lập đang làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) của bà Phạm Thị Bình Minh và ông Nguyễn Đức Hùy đối với thửa đất số 385, tờ bản đồ số 02, diện tích 14136.8m2, mục đích sử dụng: đất trồng rừng sản xuất, thuộc thôn Bình Lập, xã Cam Lập, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.


Nguồn gốc sử dụng (Theo trình bày của chủ sử dụng đất tại Biên bản kiểm tra xác minh thực địa “V/v bổ sung hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Phạm Thị Bình Minh và ông Nguyễn Đức Hùy” ngày 03/7/2017 của UBND xã Cam Lập): Do ông Trương Minh Phát khai hoang năm 2002. Đến ngày 25/4/2002, ông Trương Minh Phát viết giấy tay (không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền) sang nhượng lại công khai phá đất cho ông Huỳnh Quang Hà với diện tích khoảng 1,5 ha. Ông Huỳnh Quang Hà sử dụng đến ngày 15/8/2004 thì sang nhượng lại thành quả lao động cho ông Võ Ngọc Thanh bằng giấy viết tay (không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền) với diện tích khoảng 18.000m2. Từ đó ông Võ Ngọc Thanh canh tác trồng Đào trên đất. Quá trình sử dụng đến ngày 12/9/2007, ông Võ Ngọc Thanh và vợ là bà Lê Thị Trắc viết giấy tay (không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền) sang nhượng đất và vườn đào ăn quả cho ông Nguyễn Đức Hùy với diện tích khoảng 1,5ha. Từ đó, ông Nguyễn Đức Hùy sử dụng ổn định cho đến nay, không lấn chiếm, không tranh chấp.


Qua lồng ghép bản đồ VN2000 với bản đồ lâm nghiệp thì thửa đất số 385, tờ bản đồ số 02, diện tích 14136.8m2, mục đích sử dụng: đất trồng rừng sản xuất, có nội dung như sau:


+ Có 5681.8m2 thuộc một phần thửa đất số 84, tờ bản đồ số 02, diện tích 15731m2, mục đích sử dụng đất: RST theo Sổ mục kê đất do ông Huỳnh Quang Hà kê khai, chưa được cấp GCNQSD đất;


+ Có 7617.8m2  thuộc một phần thửa đất số 85, tờ bản đồ số 02, diện tích 16949m2, mục đích sử dụng đất: RST theo Sổ mục kê đất do ông Đinh Văn Chương kê khai chưa được cấp GCNQSD đất;


+ Có 837.2m2 thuộc một phần thửa đất số 86, tờ bản đồ số 02, diện tích 33714m2, mục đích sử dụng đất: RST theo Sổ mục kê đất do ông Phạm Như Thúc Nguyên kê khai chưa được cấp GCNQSD đất;


Nay UBND xã Cam Lập thông báo và niêm yết tại trụ sở UBND xã Cam Lập về việc làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho bà Phạm Thị Bình Minh và ông Nguyễn Đức Hùy.


Sau thời gian 30 ngày, kể từ ngày 08/01/2018 đến hết ngày 08/02/2018, nếu UBND xã Cam Lập không nhận được đơn đề nghị giải quyết tranh chấp của ông Huỳnh Quang Hà, ông Đinh Văn Chương, ông Phạm Như Thúc Nguyên đối với việc cấp giấy chứng nhận của bà Phạm Thị Bình Minh và ông Nguyễn Đức Hùy đối với thửa đất nêu trên thì UBND xã Cam Lập sẽ lập hồ sơ trình UBND thành phố Cam Ranh cấp Giấy chứng nhận cho bà Phạm Thị Bình Minh và ông Nguyễn Đức Hùy theo quy định.


UBND xã Cam Lập thông báo đến ông Huỳnh Quang Hà, ông Đinh Văn Chương, ông Phạm Như Thúc Nguyên được biết.                                              

.

các thông tin tiện ích